Historie om Organisert beitebruk
I 1970 ble det gjennom et samarbeid mellom Landbruksdepartementet. og Norsk Sau og Geit satt i gang ei ordning kalt Organisert beitebruk.

Hovedmålsettinga for Organisert beitebruk er to-delt: 1. Legge til rette for en mer rasjonell utnytting av utmarksbeitene 2. Redusere tapet av dyr på beite til et minimum. Middelet som er nytta for å nå dette målet, er organisering av beitebrukerne i lag, der samarbeid om tilsyn, sanking, investeringer som samle- og skillekveer, sankefeller, sperregjerder, bruer, gjeterhytter og andre målretta tiltak er satt i høysete.

I 1998 var det 950 beitelag spredt ut over alle landets fylker. Av dyr på utmarksbeite, var vel 80 % av sauen, 10 % av storfeet og 15 % av geitene med i et organisert beitelag. I 2017 var ca. 74 % av sauen som ble sluppet på utmarksbeite inkludert i et organisert beitelag.

Årlig avgir beitelagene rapporter om drifta. Med bakgrunn i at Organisert beitebruk nå har eksistert siden 1970, finnes det et omfattende statistisk materiale som beskriver utviklinga innen dette området. Dette gjelder også med hensyn til tap av dyr i utmark. Fram til midten av 80-tallet ble tapet sakte men sikkert redusert, mest trolig på grunn av beitelagenes organiserte tiltak. Etter den tid har tapene økt i en del områder, utover 90-tallet. Dersom vi sammenligner 1990 og -98, kommer vi ut fra offisiell statistikk fram til et estimert økning i tapene på 45.000 dyr. Det er liten tvil om at det er de økte stammene av rovvilt som er årsaken til dette.

I 2003 ble det innført krav om registrering i enhetsregisteret i Brønnøysund for alle beitelag (og andre tilskuddsberettigede). Dette førte til en nedgang i antall "godkjente" lag fra 955 (2002) til 816 (2003).  I 2013 kom nye krav om å omorganisere beitelag som var registrert som BA i Brønnøysundregistrene les mer om dette her. 

Du kan lese mer om investeringsmidler til tiltak i beiteområder og tilskudd til drift av beitelaga her...

IBU - Informasjonssystem for Beiting i Utmark
Organisering og virksomhet i beitelagene i OBB brukes i mange sammenhenger som grunnlag for å fremstille kunnskap eller skaffe ny kunnskap om beitenæringa i utmark. Sentralt i denne sammenhengen er IBU - Informasjonssystem for Beiting i Utmark. Dette er en omfattende, kartbasert framstilling av informasjon av beitelagenes virksomhet, presentert av NIBIO, tidligere Institutt for Skog og Landskap. 

Landbruksdirektoratet
Virkemidlene i Organisert beitebruk ligger i Jordbruksavtalen. Det er derfor avtalepartene, faglagene i landbruket og LMD, som fremforhandler årlige rammer for ordningene. Så forvaltes disse av Landbruksdirektoratet, som samler inn den årlige statistikken basert på innrapporteringer fra beitelag i hele landet, som igjen publiseres av NIBIO.

Rapportskjema - tilsyn på utmarksbeite
For å hjelpe beitebrukerne i arbeidet med tilsyn og innrapportering, er det laget 2 variantar av enkle standardskjema:

  • Et enkeltark der en kan notere hver tur. Dette skjemaet kan du laste ned her.
  • Ei lita notisbok i lommeformat utformet slik at en kan notere de viktigste opplysningene for hver tur, og etter endt sesong summere alt inn på midtsida og sende denne til beitelagsleder. Send inn elektronisk bestillingsskjema via medlemsbutikken.
  • Elektronisk notisbok for beitetilsyn - Excel dokument som er laget som et supplement til de som vil føre opplysningene sine på PC.
  • Veiledning - elektronisk notiskbok for beitetilsyn