Historien om Organisert beitebruk

I 1970 ble det gjennom et samarbeid mellom Landbruksdepartementet og Norsk Sau og Geit satt i gang ei ordning kalt Organisert beitebruk.

Hovedmålsettinga for Organisert beitebruk er to-delt:
  1. Legge til rette for en mer rasjonell utnytting av utmarksbeitene
  2. Redusere tapet av dyr på beite til et minimum.

For å nå disse målene ble beitebrukerne organisert i lag. Samarbeid om tilsyn, sanking, investeringer i samle- og skillekveer, sankefeller, sperregjerder, bruer, gjeterhytter og andre målretta tiltak ble prioritert. Bønder som samarbeider i beitelag, har mulighet til å søke tilskudd for dyr som slippes på beite i utmark.

I 1993 ble også storfe og geit omfatte av ordringen. I 1998 var det 950 beitelag spredt ut over alle landets fylker. Av dyr på utmarksbeite, var vel 80 % av sauen, 10 % av storfêet og 15 % av geitene med i et organisert beitelag. I dag er ca. 800 beitelag i Norge og ca. 75 prosent av sauene som blir sluppet på utmarksbeite er inkludert i et organisert beitelag. Organiserte beitelag bruker ca. 35 % av det norsk landarealet.


Siden oppstarten av beitelaga (1970) har beitelagene rapportert årlig om drifta. Dette betyr at det finnes store mengder data og statistikk om beitebruk i Norge de siste 50 årene. De rapporterte dataene gir oss en god oversikt over utviklingen i beitebruken. 

Det betyr at vi har en god oversikt over hvordan tapsprosenten på utmarksbeite har forandret seg siden 1970. Data fra 1981 og frem til i dag er digitalisert og tallene finner du på kilden.no. Fra oppstarten av organisert beitebruk fram til midten av 80-tallet ble tapsprosenten sakte redusert. Dette er trolig på grunn av beitelagenes organiserte tiltak. Utover 90-tallet økte tapene igjen i en del områder. Dersom vi sammenligner 1990 og 1998, kommer vi ut fra offisiell statistikk fram til en ekstrem økning i tapene på hele 45.000 dyr. Det er liten tvil om at det er de økte stammene av rovvilt som er årsaken til disse tapene. De siste 20 årene har sauetallet blitt redusert med 200 000.

 

Rapportskjema - tilsyn på utmarksbeite

For å hjelpe beitebrukerne i arbeidet med tilsyn og innrapportering, er det laget varianter av enkle standardskjema:

  • Et enkeltark der en kan notere hver tur. Dette skjemaet kan du laste ned her.
  • Ei lita notisbok i lommeformat utformet slik at en kan notere de viktigste opplysningene for hver tur, og etter endt sesong summere alt inn på midtsida og sende denne til beitelagsleder. Send inn elektronisk bestillingsskjema via medlemsbutikken.
  • Elektronisk notisbok for beitetilsyn - Excel dokument som er laget som et supplement til de som vil føre opplysningene sine på PC.
  • Veiledningelektronisk notiskbok for beitetilsyn