Tilskudd til tiltak i beiteområder (OBB)

Kommunene forvalter tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. En rekke investeringstiltak er av betydning for en rasjonell beitebruk og reduserte tap. Kommunens vedtak kan evt ankes til Statsforvalteren.

Se NSGs informasjonsside om standardavtaler og arbeidstegninger m.m. Der finner du tegninger og beskrivelser av mange aktuelle installasjoner. Søknaden skal sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

Tilskudd i denne ordningen omfatter blant annet: 

  1. Investeringer knyttet til utmarksbeite som:
    • Sperregjerder, sankeanlegg, saltsteinsautomater, ferister, bruer, gjeterhytter, elektroniske bjeller m.m.
  2. Planleggings- og tilretteleggingstiltak som:
    • Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredksapsplan mv.) for utmarksbeite, vegetasjonskartlegging. m.m

Søknadsfrist: 15.November
 

Tilskudd for miljøtiltak

Det er mulig for gårdbrukere og beitelag å søke virkemidler rettet mot kulturlandskapspleie og andre miljøretta tiltak gjennom spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL og regionalt miljøprogram - RMP.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) gjelder tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturverdier i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensning fra jordbruket.

Søknadsfrist SMIL: kommunen fastsetter søknadsfrist og man får normalt svar 12 uker etter søknadsfristen

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) gjelder tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord.

Søknadsfrist RMP: 15. oktober (det er mulig å søke fra 15. september). Svar kommer i mars året etter.

 

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskade og konfliktdempende tiltak (FKT-middler)

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskade og konfliktdempende tiltak (FKT-midler) kan du søke om i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Se under fanen tilskudd til rovvilttiltak og velg søknadsskjemaet som er aktuelt for deg. 

Søknadsfrist er 15. januar for forebyggende tiltak mot rovviltskader.

For akutte forebyggende tiltak er det ingen søknadsfrist. Forskrift om "Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak" trådde i kraft 1. januar 2013.

Mer informasjon om de ulike FKT-tiltakene er beskrevet i veileder for tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge.