Tilskudd til tiltak i beiteområder (OBB)
Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Formålet med tilskuddet er å legge tilrette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. En rekke investeringstiltak er av betydning for en rasjonell beitebruk og reduserte tap. Se NSGs informasjonsside om standardavtaler m.m. Der finner du tegninger og beskrivelser av mange aktuelle installasjoner.

Sjekk Fylkesmannens hjemmesider, eller ta kontakt med kommunen for informsjon om søknadsfrist for investeringstiltak i beiteområder! Søknaden skal sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Kommunen skal vurdere og uttale seg om søknaden før det sendes til Fylkesmannen som behandler og avgjør søknaden. Tilskudd i denne ordningen omfatter blant annet: 

  • Investeringer knyttet til utmarksbeite som: sperregjerder, sankeanlegg, saltsteinsautomater, ferister, bruer, gjeterhytter, elektroniske bjeller m.m.
  • Planleggings- og tilretteleggingstiltak som: utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredksapsplan mv.) for utmarksbeite, vegetasjonskartlegging. m.m

Driftstilskudd til beitelag 
Gjennom organisert beitebruk (OBB) får beitelaga driftstilskuddet til beitelagene, fra 2005 ble driftstilskuddet lagt inn i det regionale miljøtilskuddet - RMP. Fylkene fastlegger nivå på tilskuddssatser etc.

SMIL midler, og RMP midler
Det er mulig for gardbrukere og beitelag å søke virkemidler rettet mot kulturlandskapspleie og andre miljøretta tiltak gjennom spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL og regionalt miljøprogram - RMP.

FKT- midler
Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskade og konfliktdempende tiltak (FKT-midler) kan du søke om i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Se under fanen tilskudd til rovvilttiltak og velg søknadsskjemaet som er aktuelt for deg. Søknadsfrist er 15. januar for forebyggende tiltak mot rovviltskader. For akutte forebyggende tiltak er det ingen søknadsfrist. Forskrift om "tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak" gjelder fra 1. januar 2013.