Det finnes en rekke organisasjonsformer. NSG har utarbeidet forslag til standardvedtekter for beitelag med organisasjonsformen samvirkeforetak (SA).

Historikk rundt registrering av beite-/sankelag i Brønnøysundregistrene

I 2003 ble det innført krav om registrering i enhetsregisteret i Brønnøysund for alle beite-/sankelag (og andre tilskudds berettigede). I forbindelse med kravet om at tilskudds berettigede måtte være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund for å motta tilskudd fra og med 2003, utarbeidet NSG i samarbeid med andre instanser to sett med vedtekter for beite-sankelag med organisasjonsformen BA. Dette førte den gang til en nedgang i antall "godkjente" lag fra 955 (2002) til 816 (2003). I 2010 var det 896 registrerte beit-/sankelag.

Beite-/sankelag som var organisert som BA (begrenset ansvar) i Brønnøysundregistrene måtte innen 1.1.2013 omregistreres til en annen organisasjonsform, dette som følge av at Samvirkeloven trådte i kraft 1.1.2008. Antall beite-/sankelag ble som følge av kravet til omorganisering redusert fra 889, lag i 2012, til 777 lag i 2013, dyretallet var heldigvis stabilt.

Innen utgangen av 2013 var det mange lag som ikke hadde fått ferdigbehandlet sakene sine i Brønnøysundregistrene. Vi kjenner derfor ikke til det endelige utfallet av hvor mange beite-/sankelag en sitter igjen med etter denne omorganiseringsprosessen og hvorvidt den store oppslutningen om antall beitedyr som inngår i ordningen OBB vil bestå i beitesesongen 2014. Først etter beitesesongen 2014 og 2015 vet vi hvordan dette har gått.

Veien videre

En del beite-/sankelag har fått avslag på å registrere seg som forening hos Brønnøysundregistrene, og har derfor klaget saken inn til Nærings- og fiskeridepartementet. Brønnøysundregistrene har signalisert at de etter klagesaksbehandlingen til departementet har utredet nye saksbehandlingsrutiner, og beite-/sankelag som søker nyregistrering som forening vil bli nektet registrering. Med andre ord, det er ikke mulig å registrere beite-/sankelag som forening.

Med dette som bakgrunn rettet NSG en skriftlig henvendelse til Landbruks og matdepartementet (LMD) våren 2014, med anmodning om et møte for å drøfte denne saken. Møtet med embetsverket i LMD ble gjennomført i starten av april 2014. I etterkant av møtet har NSG utarbeidet et brev med orientering om saken til beite-/sankelaga og andre det måtte angå. Konklusjonen etter møtet med LMD er at beite-/sankelaga som enda ikke har fått endret sin organisasjonsform fra begrenset ansvar (BA), må i tråd med krav fra Brønnøysundregistrene, registrere seg som Samvirkeforetak. Se videre utgreiing i brevet.

Vedtekter
Norsk Sau og Geit har utarbeidet to vedtektsett for beite-/sankelag organisert som Samvirkeforetak.

Vi minner om at disse vedtektene kun er et forslag og at beite/sankelagene kan gjøre endringer etter hva som passer best for deres lag.

Søknad om fritak for næringsoppgave for beitelag registrert som SA
I utgangspunktet skal Samvirkeforetak levere næringsoppgave, de fleste beitelag oppererer med så lite midler at dette er det mulig å søke fritak om. Les mer om et eksempel på dette her.


Samarbeidspartnere:
Norsk Landbrukssamvirke
Samvirkesenteret
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Fylkesmannen