Hvert år blir det påkjørt og drept om lag 200 sau og geit av tog i Norge. Noen områder er sterkt plaget, og mangelfullt eller manglende gjerde langs jernbanelinjen er hovedårsaken til at beitedyr forviller seg inn på jernbanen. Det er Jernbaneverket (JBV) som har ansvar for sikkerheten langs jernbanen, og mange beitebrukere mener JBV ikke gjør nok for å sikre de strekningene som er mest belastet mht påkjørsler. Det er en prinsipiell uenighet mellom næringen og JBV om hvem som har ansvar og plikt til å holde og vedlikeholde gjerdene. Noen steder er imidlertid ansvarforholdet regulert gjennom gamle avtaler, og plikten til gjerdehold ligger i de fleste slike tilfeller på JBV. Det har opp gjennom årene vært flere rettsaker mellom beitebrukere og NSB/JBV, men de har avgjort tvistene lokalt. Den prinsipielle rettsavgjørelser om gjerdeplikten langs norske jernbanelinjer kan leses om her.

Et samarbeid mellom Jernbaneverket og NSG, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har resultert i et felles dokument. Dette samarbeidsnotatet oppsummerer en omforent forståelse av elementer i arbeidet med å redusere påkjørsler av husdyr på jernbanen. Notatet konkretiserer partenes ønske om å etablere gode samarbeidsrutiner for forebyggende tiltak, gjensidige varslingsrutiner samt klargjøring av andre relaterte problemstillinger.

Det etableres i tillegg et fast samarbeidsforum mellom partene der en kan gjennomgå erfaringer med det samarbeidet som er etablert.

Les hele dokumentet her.

Se statistikk over påkjørsler av husdyr på jernbanen her.

Varsling
Varsling av påkjørsler, husdyr som er kommet inn på jernbanelinjen eller husdyr som skal jages over jernbanelinjen skal skje til Jernbaneverket på følgende telefonnummer:
05280

Dette er Jernbaneverkets døgnbemannede sentralbord, som vil styre henvendelsen videre til rette lokale instans for hjelp.

Ved påkjørsel av husdyr på jernbanen, kan det sendes søknad om erstatning til Jernbaneverket. Søknadsskjema finner du her.

NSG utarbeider hvert år verdisatser for småfe til bruk i erstatningsøyemed. Satsene finner du her.