Det er Bane Nor som har ansvar for sikkerheten langs jernbanen. Mange beitebrukere mener Bane Nor ikke gjør nok for å sikre de strekningene som er mest belastet med hensyn til påkjørsler. Det er en prinsipiell uenighet mellom næringen og Bane Nor om hvem som har ansvar og plikt til å holde beitedyr unna farlig område. Noen steder er imidlertid ansvarsforholdet regulert gjennom gamle avtaler. Plikten til gjerdehold ligger i de fleste slike tilfeller på Bane Nor. Det har opp gjennom årene vært flere rettsaker mellom beitebrukere og NSB/JBV/Bane Nor, men i svært mange tilfeller er det etablert et godt sammarbeids forhold.  

Oversikt over påkjørsler av sau, andre husdyr og totale påkjørte husdyr.

I 2006 ble det utviklet et felles dokument gjennom samarbeid mellom Jernbaneverket og NSG, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dette samarbeidsnotatet oppsummerer en felles forståelse av elementer i arbeidet med å redusere påkjørsler av husdyr på jernbanen. Notatet konkretiserer partenes ønske om å etablere gode samarbeidsrutiner for forebyggende tiltak, gjensidige varslingsrutiner samt klargjøring av andre relaterte problemstillinger. Det var i tillegg etablert et fast samarbeidsforum mellom partene, der en kan gjennomgå erfaringer med det samarbeidet.

Les hele dokumentet her.

Varsling
Varsling av påkjørsler, husdyr som er kommet inn på jernbanelinjen eller husdyr som skal jages over jernbanelinjen skal skje til Bane Nor på følgende telefonnummer:
05280

Dette er Jernbaneverkets døgnbemannede sentralbord, som vil styre henvendelsen videre til rette lokale instans for hjelp.

Ved påkjørsel av husdyr på jernbanen, kan det sendes søknad om erstatning til Bane Nor. Bane Nor sitt søknadsskjema ved påkjørsel av husdyr finner du til høyre under dokumenter. 

NSG utarbeider hvert år verdisatser for småfe til bruk i erstatningsøyemed. Satsene finner du her.