Store årlige påkjørsler av husdyr er et problem som kunne vært unngått ved oppsetting av nye gjerder, men noen må ta ansvaret for den kostbare gjerdingen og vedlikeholdet. Gjennom en gammel avtale er staten i dette tilfellet fortsatt forpliktet til å vedlikeholde gjerdet langs Dovrebanen mot et reelt vederlag fra kommunene. Derimot har Jernbaneverket ikke en generell gjerdeplikt  langs sine skinneganger (veglova § 44), bekrefter denne høyesterettsdom.

For gjerder som er oppført gjelder gjerdeloven der det er slått fast at eksisterende gjerder skal vedlikeholdes. Hvem som betaler denne regningen avhenger av hvilken avtale som er inngått ved oppsetting av et gjerde.

Jernbaneverket er fortsatt underlagt en regel som pålegger dem aktsomhetsplikt med henhold til sikkerhet. Jernbaneverket holder i den sammenheng på med å utarbeide en handlingsplan mot dyrepåkjørsler langs jernbanen. Den har vært ute på høring og skal ferdigstilles høst 2013.

Les mer om høyestrettdommen her.