I 2011 ble 268 beitedyr (Storfe, sau, geit og hest)  påkjørt av tog og i jaktåret 2011/12 ble 5760 hjortevilt kjørt i hjel av bil eller tog (kilde SSB). Beiting i utmarksområder som grenser til offentlig vei eller toglinjer medfører ofte både praktiske og juridiske problemer. Påkjørsler av dyr reiser dessuten flere prinsipielle spørsmål rundt dyrevelferd, ansvarforhold og skadeoppgjør. En rekke ulovfestede regler og lover, som blant annet beiteloven, vegloven, grannegjerdeloven, bilansvarsloven, skadeerstatningsloven, friluftsloven og jernbaneloven, regulerer forholdene rundt vei og jernbane. Imidlertid benyttes hovedsaklig bilansvarsloven og jernbaneansvarsloven i de fleste saker der husdyr blir påkjørt av bil eller tog. Artikkelen om ”Ansvar for skade på og av dyr i konflikt med bil og tog” tar opp problemstillinger og rettspraksis rundt ansvarsforhold og erstatning i forbindelse med tap av dyr. Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Ole Rune Døskeland ved advokatfirmaet Folkmann & Co. Den gjennomgår også hvordan man praktisk kan håndtere prosessen når uhellet først har skjedd. Gjerdeplikten til Jernbaneverket og Statens vegvesen blir også drøftet. I høyesterettssak om gjerdeplikt ved Dorvrebanene (Rt-2012-1003) ble det avgjort at Jernbaneverket ikke har en generell gjerdeplikt.

Les hele artikkelen her: Ansvar for skade på og av dyr i konflikt med bil og tog.pdf