Norsk Sau og Geit får hvert år mange henvendelser fra fortvilede dyreeiere som mister dyr langs norske veier. Dette er et dyrevelferdsproblem som dyreeier føler seg maktesløs mot i forhold til storsamfunnet. Sterkt trafikkerte veier er anlagt gjennom beiteområder, ofte uten noen form for sikring for beitedyra eller kompensasjon for ulemper for de med beiterett.

Historisk er vegen anlagt lenge etter beiteområdet. Vegloven er skrevet i en tid hvor beitedyr langs vegen var en del av trafikkbildet. Gjerder langs vegen var for å sikre innmark mot beiting av dyr som kom fra vegen. Trafikkmønsteret i dag er noe helt annet. Bilen kjører fort og det der mange flere av dem. Dette fører årlig til store lidelser.

De aller fleste sjåfører ønsker å si ifra om at det har skjedd en ulykke. De har også plikt til å varsle om ulykken og å kontakte Politiet. Men skadede dyr forlates hjelpeløse, og drepte dyr lempes ut av veien. Bilen forsvinner, uten at sjåføren melder fra om det som har hendt. Dyreeier står igjen og må bære det økonomiske tapet.

Når bileier melder ifra om skade på beitedyr ved påkjørsel, er det vanligvis ikke en egenandel som sjåføren skal betale gjennom bilens forsikringsselskap. Ulykker skjer på grunn av at bilen kjører på et dyr, derfor er det bilens forisking som er ansvarlig.

 

Ukjent sjåfør

Ved ukjent fører av bilen som har kjørt på småfe kan man forsøke å få dekket skadene gjennom Trafikkforsikringsforeningen. Husk å varsle Politiet og ta bilder av dyret for å legg ved dokumentasjon. 

NSG utarbeider hvert år verdisatser for småfe til bruk i erstatningsøyemed. Årets verdisatser finner du her.