Oppsetting av slike skilt vedtas av ulike myndigheter alt etter hvilken type vei som berøres. I følge skiltforskriftens § 29 har kommunen myndighet for oppsetting og nedtaking av slike skilt når det er en kommunal vei, og Regionvegkontoret når det er snakk om riks-, fylkes- eller privat veg.

Klikk her for å komme til Statens Vegvesens hjemmesider og informasjon om de ulike regionene.

Ved oppsetting av slike skilt vil det i de fleste tilfeller være snakk om fareskilt med tilhørende underskilt om nødvendig.

I en håndbok (pdf, 6.5 mb) publisert av Statens Vegvesen står følgende skrevet om fareskilt: ”Fareskilt retter seg mot kjørende trafikk, og anvendes når er fare er vanskelig å oppfatte i tide av kjørende som ferdes med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet.”

Fareskilt som varsler om dyr skal kun brukes foran strekninger hvor dyr ofte krysser eller ferdes langs veien. Håndboken sier følgende om fareskilt 146.5 ”Sau”: ”(…) skal bare benyttes på steder hvor dyr ofte krysser eller oppholder seg på vegen, og siktforholdene tilsier varsling. Utenom beitesesongen skal skiltene fjernes eller tildekkes.”

Videre presiserer håndboken i kapittel 2-1.2 at ”de fleste fareskilt kan ha underskilt”. Eksempler på slike underskilt er underskiltene ”Avstand” og ”Utstrekning”. Underskiltet ”Utstrekning” skal brukes om fareskiltet gjelder for en vegstrekning lengre enn 300-500 meter.

Ta kontakt med ditt regionale vegkontor (link) for nærmere informasjon om oppsetting av fareskilt ved fylkes-, region-, eller privat veg, og kommunen ved kommunale veier.