Norsk Sau og Geit, Norske Reindriftsamers landsforbund, TYR, Geno, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag samarbeider i denne saken. Disse møtte LMD sist uke, og gjennomgikk muntlig det felles høringssvaret de har skrevet til lovutkastet.

Lovutkastet vil gi hundeholdet en sterkere plass i norsk utmark, noe som beitenæringen mener går på bekostning av beitedyrene. Organisasjonene ba derfor om et møte med politisk ledelse i LMD. Departementet besvarte henvendelsen ved å tilby et møte på administrativt nivå.

Beiteorganisasjonene tok opp en lang rekke konkrete forhold som må forbedres i forslaget. Slik lovutkastet er utformet vil det svekke dyrevelferden for småfe og forkorte tiden på utmarksbeite. Administrasjonen i LMD lyttet og lovet å ta hensyn til synspunktene.

LMDs administrasjon innrømmet at beitedyr er deres ansvar, men «vi måtte huske at loven også skulle dekke alle situasjoner i tillegg til beitedyr». Organisasjonene måtte minne LMD om at beitebruket er den eneste måten å høste mat fra utmark, og frykter øke gjengroing som kan være i strid med Hurdalsplattformen.

NSGs innsamling om skader fra hund viser at det påfører saueholdet et årlige tap med rundt 700 sauer og lam som drepes. I tillegg er det skader på tamrein og konflikter mellom løse hunder og storfe.

I vårt felles brev ba vi om at lovutkastet ble trukket tilbake med bakgrunn i at det bygger på svakt tallgrunnlag og resultatet av arbeidet viser at beitebruken ville bli skadelidende. LMD ville ta hensyn til tallene innsamlet av NSG når de skriver Proposisjonen til Stortinget. Dette kan føre til at beitenæringen i Norge ikke får se lovutkast før det behandles av Stortingets Energi- og miljøkomite.

Beitebruket presses hardt ved kapitalmotiverte utbygginger som både hytter, vindkraft og mye annet. Vår erfaring tilsier at Arealkonfliktene øker når sæterområder med de beste beiteområdene fylles med hytter. Når hyttene brukes, fører det ofte til mer hunder i beiteområdet. Kampen om hvem som skal bestemme over beiteområdene tilspisser seg. 

Forventingene er derfor store til Landbruks- og Matministeren sikrer beitedyrene slik at skader fra hundeholdet reduseres.