Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Februar 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       

CWD i Norge - angår det sauenæringa?

29.11.2016 | Skrevet av Erica Hogstad Fjæran

Hva er CWD, og hvordan påvirker det hjortevilt og andre beitedyr i Norge? Hvilke tiltak bør iverksettes for å hindre spredning? Disse og flere spørsmål ble besvart under seminar om den nylig påviste skrantesjuka hos villrein og elg. 

17. november ble det avholdt seminar i Oslo om Chronic Wasting Disease (CWD), også kalt skrantesjuke. Skrantesjuke er en prionsykdom med dødelig utfall for hjortevilt, og symptomene kan minne om tilsvarende for prionsykdommer hos ku (BSE/kugalskap) og sau (skrapesjuke). Skrantesjuke i Norge er foreløpig påvist på 3 villrein og 2 elg. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom BSE hos ku, skrapesjuke hos sau, eller skrantesjuke hos hjortevilt.

Dagsseminaret var i regi av Mattilsynet, Veterinærinstituttet, NMBU og Forsøksrådet. Fra før er CWD et kjent fenomen blant hjortevilt i Nord-Amerika, og forskere og forvaltere deltok fra både USA og Canada. Foredrag om sykdommen, dens forløp, smittefare og erfaringer med ulike tiltak for å redusere spredning var viktige bidrag til den nylige oppdagelsen i Norge. Canada var fri for CWD fram til 2004, men smitte fra en gård i i USA førte sykdommen inn i landet. USA og Canada har ingen eksakt oversikt over sykdommens geografiske utbredelse blant ville hjortedyr, da de mangler tilstrekkelige utvalgsstørrelser. Provinsen Manitoba i Canada har lykkes i å holde seg smittefri med tiltak som rapportering fra jegere, innlevering av hoder fra jaktet vilt og god kommunikasjonsstrategi, men den geografiske utbredelsern av sykdommen nærmer seg likevel fra vest.

Det ble også holdt innlegg av Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Universitetet i Tromsø. 2016 er første gang CWD er registrert i Europa/Norge, og en svært omfattende viltforvaltning i Norge har gjort det mulig å oppdage sykdomstilfeller raskt. Skrantesjuke har en inkubasjonstid på 15-18 måneder, og potensielle smittekilder og overføring av prioner skjer via felling av spytt, blod, urin, avføring, nesesekret, melk, sæd, placenta og gevirets hud og hår.

Det har pågått CWD-overvåking i Norge mellom 2004-2015. Dyrene som registrerte positivt for sykdommen tidligere i år ble funnet 300 km fra hverandre, og smittekilden er ukjent. Når det gjelder CWD hos reinsdyr er det funnet tre påviste dyr i Nordfjella. Den første simla avdekket det første funnet av CWD i mars i år, etterfulgt av to elg i Selbu i mai. Samtlige av disse var fallvilt. Etter høstens utredning gjennom hjortevilt felt på jakt er det avdekket ytterligere to tilfeller av CDW hos villrein i Nordfjella.

Helsetilstanden på hjortevilt i Norge er generelt god, og Erling Solberg (NINA) fortalte om ulik arealbruk og strategi mellom ulike arter. Blant annet vil skogbundne arter trekke seg sammen om vinteren, mens reinsdyr sprer seg utover. Det er derimot få arealmessige barrierer i artsdistribusjon i Norge, noe som gjør det vanskelig å si noe om hvordan spredningsbildet ser ut.

Til sammen er over 6000 elg, villrein, hjort og rådyr testet i sammenheng med jakta. To nye tilfeller av CWD ble påvist etter jaktsesongen, som totalt gir 5 tilfeller av CWD i Norge i år. Vitenskapskomitéen for Mattrygghet vil komme med ny rapport om CWD tidlig i 2017, der de blant annet ser på mulige strategier for hvordan forvaltningen skal håndtere sykdommen (se orientering hos Miljødirektoratet).

NSG skrev i sommer en nettsak om sykdommen og vårt innspill til høring om CWD. Foreløpig forskrift om "midlertidige tiltak for å begrense spredning av CWD" (gyldig fram til 1. januar) har ikke omfattet sauenæringa, og Mattilsynet ga ingen nye signaler om tiltak mot beitenæringa under seminaret. Dette til tross for mange henvendelser fra sauenæringa om bruk av saltstein og hvorvidt det er aktuelt med tiltak overfor beitebruk for småfe. NSG følger saken og vil orientere medlemmer og andre interesserte etter hvert som myndighetene kommer med nye tilrådinger.

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70