Gjerdelova regulerer de privatrettslige sider ved gjerder mellom naboeiendommer. Her finnes regler om rett til å ha gjerde og hvordan gjerdet skal være. Det finnes imidlertid flere lover som inneholder regler om gjerder. Blant disse er plan- og bygningsloven. Her beskrives regler for hva som kreves av tillatelser fra det offentlige for å sette opp et gjerde. Disse vil være betydningsfulle, blant annet for boligområder. Videre kommer bestemmelser i friluftsloven ved inngjerding av fritidseiendommer i utmark. Dyrevelferdslovens § 15 har bestemmelser om oppsett og vedlikehold av gjerder slik at dyr skal unngå skade. Det er verdt og merke seg at ifølge §18 i gjerdelova og dyrevelferdsloven § 15, kan kommunestyret lage egne vedtekter i forbindelse med gjerding.

Loven gjelder i utgangspunktet overalt, unntatt ved grenselinjer mot offentlig vei eller jernbane. Jernbaneverket holder som regel selv gjerde på begge sider av linja, hvis de mener det er behov for det. Ved offentlig vei er det i praksis gjerne slik at grunneier selv holder gjerde, mot vederlag fra det offentlige. Reglene for dette finnes i veglova §§ 44 - 47. Det offentlige kan bare pålegges gjerdehold dersom gjerde er nødvendig for å verne eiendom mot husdyr.

Hovedregelen er at naboer kan inngå avtale som vil gå foran bestemmelsene i loven. Det vil si at gjerdelova er deklaratorisk. Reglene i gjerdelova kan med andre ord i stor utstrekning fravikes ved avtaler, ved alders tids bruk eller ved andre særlige rettshøve. Det kan for eksempel finnes regler om gjerdehold for bolig- og hytteområder i reguleringsplanen.