Hvis to naboer ikke blir enige om det foreligger gjerdeplikt eller ikke, kan de etter loven benytte seg av gjerdeskjønn. Gjerdeskjønn kan kreves etter gjerdelovas § 14 og holdes av jordskifteretten, tingretten eller ved lensmannsskjønn. Ved skjønn vil nytten hver enkelt har av gjerdet vurderes. På denne måten blir det avgjort om det foreligger gjerdeplikt eller ikke.

Gjerdespørsmål som er endelig avgjort ved skjønn eller i jordskifteretten, er ikke nødvendigvis endelig. Etter § 14 i gjerdelova kan det kreves nytt gjerdeskjønn etter 15 år, eller hvis det har oppstått endringer i forhold til det som ble lagt til grunn ved forrige skjønn.