En ferist blir brukt som stengsel på en vei der det ikke passer å sette opp en grind. Den betraktes på samme måte som en grind anses å være del av et gjerde. For å sette ned en ferist må en innhente tillatelse fra veieier og eventuelt veirettshaver. For fylkes- og riksvei er det fylkesvegsjefen som gir tillatelse. Lag eller beitebruk som skal nedlegge en ferist, må inngå avtaler med grunneier der plassering, ansvar for skade, vedlikehold etc. klarlegges. Det er utarbeidet en standardavtale til bruk i denne sammenheng. Se veileder for ”Organisert beitebruk: Investeringstiltak i beiteområder”.