En grind er en del av gjerde. Er årsaken til at dyr kommer inn på dyrket mark eller boligområder at noen har glemt å lukke grinden, vil ikke dyreeier være erstatningspliktig. Dette følger av § 7 i beiteloven. Et krav om erstatning må derfor rettes til vedkommende som har glemt å lukke grinden.