To naboer har mulighet til å inngå en privat gjerdeavtale. Denne avtalen vil gjelde i stedet for gjerdelova. Dette skyldes at gjerdelova er deklaratorisk, noe som vil si at loven kun gjelder dersom ikke partene har avtalt noe annet. Avtalen må selvfølgelig ikke stride imot annet lovverk, slik som avgjørelser etter plan- og bygningsloven eller vedtak etter naturmangfoldloven. En gjerdeavtale gir anledning til at partene kan avtale mer hensiktsmessige ordninger i forhold til gjerdehold, enn det gjerdelova legger opp til. Det viktigste er at de involverte parter blir enige om hvordan de skal innrette gjerdeholdet. Gjerdeavtaler kan sies opp etter 10 år med et års oppsigelsesfrist. Partene i avtalen har ingen mulighet for å bestemme andre regler for oppsigelse av avtalen, og det har ingenting å si om partene selv har avtalt at avtalen skal gjelde for lengre tid enn 10 år. Etter denne perioden har partene rett til å si opp avtalen hvis de skulle ønske det.