Over 70 fremmøtte ble det på vårmøtet på Uleberg 21.3.23. Det var innslag fra Mattilsynet som informerte godt om dyreholdjournal, smittevernsplan og gav tips og råd til hvordan man kan bedre dyrevelferd på utmarksbeite. Sven Reiersen informerte kort om årsmøtet i fylkeslaget og hva som ble fokusområder for fylkeslaget fremover. Videre fikk vi gode råd fra Ole A. Røysland fra NLR Rogaland om hvordan man kan bedre økonomien i saueholdet, og hvordan man best mulig kan fòre frem mot lamming, og få best mulig utnyttelse av grovfòr. Frode Svaland fortalte om sin ertfaring med Nofence på sau og storfe, og hvordan det er mulig å utnytte beiteområder på en god måte ved bruk av disse. Videre gav veterinær Olav Robstad en god innføring i forberedelser til lamming, og spesielt med fokus på feilstillinger og løsninger på dette. Og selvfølgelig ble det servert masse pølser og kake. 

For mer utfyllende referat, se vedlagt dokument: https://www.nsg.no/getfile.php/13177847-1679778835/Fylkeslag/Aust-Agder/Lokallag/Evje%20og%20Hornnes%20Sau%20og%20Geit/PDF-filer/Referat%20v%C3%A5rm%C3%B8te%2021.3.23.docx