Fylkeslederen takket for det samarbeidet næringa har med fylkesmannen, SNO og skadefellingslag samt den innsats og den støtte Bondelaget på Agder er i hendelser med fredet rovvilt.

Per Ketil Omholt fra Fylkesmannen på Agder innledet med en innføring i gjeldene, og førende, regelverk på området. Aust-Agder fylke er en del av Rovviltnemnda i region 2 og forholder seg til de innspill som kommer derfra. Han løftet frem arbeidet som Erling Brekkemoen fra vårt fylke legger ned i Rovviltnemnda.

Fylkesmannen forvalter regelverket, søknader, erstatning, skadefellingstillatelser, mens SNO tar seg av overvåkning av rovviltet, registrering av dyregrupper (særskilt på gaupe), vurderer skadeårsaker mm. Når det gjelder skadeårsak (ex. Gaupe, Ukjent, Ulv, Ikke rovvilt, Sykdom, Hund ..) så definerer de dette etter 3 kategorier:

  • Usikker (mindre en 50 % sannsynlig)
  • Antatt sikker ( 50 til 90 % sikkert)
  • Dokumentert (mer en 90 % sikkert)

Skadefellingslaget, ledet av Geir Moe som og holdt innlegg, rykker ut på det tidspunkt skadefellingstillatelse er gitt.

Det er svært viktig at fylkesmannen blir informert om ulike funn og observasjon av rovvilt. Både Per K Omholt og Geir Moe ønsker slike meldinger inn. Det er en egen vakttelefon til dette: 40916574.

Viktig er det og at alle som opplever tap av dyr på beite melder fra om dette. Dette gjelder selv om årsak ikke er kjent eller at tapt dyr ikke er funnet.

I 2016 ble det meldt inn 59 ulike tilfeller av tap. 20 meldinger med årsak på ulv, 9 med årsak i gaupe, 5 på hund og 21 saker med ukjent årsak. Det ble mottatt 37 søknader om erstatning og utbetalingen ble å 960 000; - samlet. Alle som mottar produksjonstilskudd er berettiget å søke om erstatning, det er ikke karv til å være en del av et organisert beitelag.

Geir Moe fra skadefellingslaget ga forsamlingen et godt innblikk i hvordan de går frem når tillatelse er gitt. Viktig at Geir holdes løpende orientert når skadefelling pågår. Alle opplysninger er da interessante.

Eirin Rauø orienterte om hvordan kadaverekvipasjer kan brukes. Det er 6 godkjente ekvipasjer på Agder. Dersom en sauebonde opplever rovvilt i besetningen- mistanke om tap – så ønsker Eirin melding så tidlig som mulig. Dersom ekvipasjen blir godkjent til å bli tatt i bruk vil det påløpe en kostnad på kr: 200; øvrige kostnader dekkes av Fylkesmannen.

Takk til Jakob Såghus fra NY Giv, for gode innlegg, og for fin servering som ga en fin ramme til gode dialoger.

 

Per K Omholdt fra Fylkesmannen

Geir Moe, leder av skadefellingslaget

Møtelyen