På møtet ble det besluttet at Aust-Agder NSG oppretter et fylkeslag med hensikt å skaffe frem midler samt forvalte eierskap og utlån av radiobjeller i fylket. Laget har som intensjon å representere NSG medlemmer i søknader om midler til innkjøp og drift av radiobjeller. Videre vil laget drive utlån av bjeller ved å bygge opp "stasjoner" lokalt i fylket. Fylkeslaget vil på ledermøtet den 20. novenber legge frem noe mer detaljer om etableringen. Laget vil innen fristen ved utgangen av året sende søknad om midler til Fylkesmannen.

Radiobjeller er et særdeles viktig redskap som konflikt forebyggende tiltak i saueholdet relatert til rovdyr, samt i arbeidet med å skaffe oss fornyet og oppdatert kunnskap om sauens beitemønster i  fylket. Fylkeslaget vil med dette få en samlet kunnskap om alt som kan innhentes og leses av informasjon fra bjellene. Medlemmer av NSG vil i en eller form kunne søke om lån av lagets bjeller. Regler og rutiner for dette vil laget komme tilbake til i god tid før beiteslipp 2015.