Årsmøtet pågår 3 dager til ende. Den første dagen startet med representantskapsmøte hvor alle fylkesledere stiller sammen med styret i NSG.  Sakene som var til behandling er i forhold til tema som skal fremmes på årsmøte. I tillegg til dette er det valg av ulike utvalg. Et av tema som kom opp gjaldt kommunikasjonslinjene i organisasjonen. Det er ønskelig at fylkene får digital tilgang på medlemslistene Videre ønsker fylkeslagene å få på plass reviderte rutiner for kunngjøring av sentrale styremøter samt tilgang på styremøtereferatene.

Årsmøtet gikk over to dager og samlet mange engasjerte saue og geitefolk fra det ganske land. Vertskapet i år var Oppland Sau og Geit. Det var trivelig å være en del av slikt miljø hvor det var røer om sau overalt hvor man havnet. Sentrale tema var, og er, økonomi, avl og rovviltsituasjonen. I de forskjellige foredrag og innlegg kom det fram store variasjoner i inntjeningsevne, og i timeforbruk , fordelt på antall vfs. Studie fra 72 forskjellige sauebruk spredd over alle soner konkluderte med en gjennomsnittlig timelønn på vel 50:-  /t. Andre sentrale saker på årsmøtet har vært:

  • Valg. Valgnemnda hadde gjort en tålmodig og god innsats og Tone Våg fra Nord Trøndelag ble valgt til ny leder av NSG. Tone driver økologisk drift med ca 150 vfs. Videre fikk vår May Berit Støpet fornyet tillit som leder av valgnemnda. 
  • Landbruksoppgjøret. Økt pris  for slakt, tilskudd for påsettlam  pr. 31.12, kval tillegg for lam uavhengig av tak på produkt tilskudd, økt avløysertilskudd osv
  • Avl var ikke eget tema i år med måten å organisere avlsarbeidet på, og i den forbindelse var Org mod oppe til avstemming. Tema har vært ute på høring og det landet på en Org mod veldig lik den vi har i dag med små korrigeringer. Regionene fortsetter.
  • I forforhold til rovviltsituasjonen, og  fkt prosjektet, kom det frem mye nyttig info. Dette gjelder hvilke tall som skal brukes som gjennomsnittlige tapstall for området, nye elektroniske søknadsskjema osv. 

Medlemmene oppfordres til å sette seg inn i møtereferatet når det foreligger. Fylkesstyret vil komme tilbake til noen av sakene, og forslag til på tilnærming, etter vårt neste styremøte. Info vil også gå ut til lokallagene.