Dagen startet med at vår leder Tone  Våg stilte i debatt med miljøvernministeren i TV 2 nyhetene. Det kom tydelig  frem at næringa og myndighetene har ulikt syn på rovviltforvaltningen.

Så langt i beitesesongen er det store variasjoner i landet hvor sør og vestlandet er mindre  belastet enn østlandet og fylkene nordover. Etter tilbakemeldinger fra lokallagene i Aust-Agder har ikke vårt fylke vært særlig utsatt hittil i sesongen. Vi følger allikevel situasjonen nøye.

På møtet ga fylkesleder Aust-Agder støtte til det arbeidet som drives sentralt og til det fokus som legges opptil fra leder i NSG! Hun har gjennomført en rekke møter med miljøvern deptm om skadefellinger, regelverk samt bruk av plotthund. Fokus settes på at beiting skal kunne utøves over hele landet og sonedeling, slik den foreligger i dag, må opp til ny debatt. Organisasjonen må sette media tilnærming på dagsorden og hun vil komme tilbake til dette til høsten. Det må også jobbes frem valide tallmaterialer vedrørende rovviltsituasjonen for å øke kunnskapen og til bruk i den off debatten.
Videre i innlegget tok fylkesleder opp at organisasjonen må jobbe for at det åpnes for muligheter til forebyggende uttak av rovvilt i de områder hvor dette kan være aktuelt. Det ble vist til at vår søknad om uttak av gjenværende ulv i fjor som nå sannsynligvis er aktiv i Fyresdal. Videre la fylkesleder frem et konkret forslag om at lisensjakten på ulv endres slik at jakten kan starte allerede 01.09. Dette for at aktive jegere som er i gang med annen jakt kan kobles mot lisensuttakene.

Styret i NSG fikk fullmakt til å jobbe videre med en rekke punkter - kortsiktige og langsiktige som bidrag inn i debatten om rovvilt fra vår næring. Dette er punkter vi kommer tilbake til. Noe av dette vil bli tatt opp i fylkesstyret på neste styremøte!

NSG.NO refr fra møtet

Husk å legge turen til Naturligvis på Evje helga 09-11.08 . Besøk NSG stand for en hyggelig fagprat!
 

Fylkesleder Kåre Blålid