Fylkesleder, Kåre Blålid, åpnet møte med noen nasjonale refleksjoner i forhold til rovvilt problematikk. Generelt er det en svak nedgang i innmeldte tap, men lokalt er angrepene omfattende. Kongeørn er en rovfugl som i økende grad er involvert i angrep på beitedyr. Løshunder utgjør også en stadig økende gruppe, noe som kan skape konflikter i utsatte områder.

Per Kjetil Omholt fra Fylkesmannen i Aust-Agder å holde et informativt innlegg om rovviltforvaltningen i sone 2, uttak, lisensjakt, skadefelling. Videre fikk forsamlingen et innblikk i hvordan det arbeides og vurderes i forhold til behandling av søknader om erstatning. Det er viktig at alt tap meldes inn – om det foreligger kadaver eller ikke og uansett tilstand på kadaveret. Tapet til den enkelte kan da registreres og bli vurdert i en større sammenheng.

Geir Moe, leder av skadefellingslaget, hold et interessant innlegg om hvordan de jobbet seg inn i aktuelle skadetilfeller. Viktig at funnplass for være i fred inntil mannskap er på plass. Unødvendig værsetting bør unngås. Det kan utøves skadefelling frem til ut i februar mnd. Det bør derfor meldes inn dersom det gjøres observasjoner av ulv i fylket etterhvert som snøen legger seg og spor kan oppdages.

Lisbeth Kismul, fra Fylkesmannen i Aust-Agder foretok en oppsummering av rapporter fra årets beitesesong. Tallene er ikke helt àjour og det mangler enda noen rapporter fra beitelag. Det er svært viktig at alle organiserte beitelag sender inn sine rapporter slik at vi får frem det aktuelle ”bilde” for hele fylket.

Fylkeslederen avsluttet med noen oppsummering fra fylkeslaget, gjeterhund og fra erfaringer i Aust Agder Bjøllelag.

Norturas Kristin Skranefjell Eikeland var sekretær under møtet.

 

Aktuelle lenker til innleggende:

Referat    Per Kjetil Omholdt  Lisbeth Kismul  Fylkesleder

Mvh

Fylkesleder