Fra Aust-Agder deltok May Berit Støpet som leder av valgnemnd, Sven Reiersen som vara for leder av avlslag og Kåre Blålid fylkesleder.

Møteagenda var tradisjonelle årsmøtesaker og innlegg. Norsk landbrukssamvirke, ved adm dir Ola Hedstein holdt et opplysende innlegg om hvordan vi bør kommunisere og synliggjøre oss ut i media og populasjon for å bygge opp positiv oppmerksomhet. Mange viktige momenter for bruk av hjemmesider og sosiale arenaer. Matindustrien er den største industrien på norsk fastmark. Dette må vi være oss bevist. Samvirkebonden er den største eier i denne industrien med 42 % eierandel.

Videre var det innlegg av statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, hvor han på en skjematisk måte orienterte om rovviltmelding og faktiske forhold. Mye av dette var kjent stoff i forsamlingen, men han måtte ”stå rett” for spørsmål og debatt i etterkant. Temaer som kom opp var soneinndeling, tallforståelse, konkrete handlinger osv.Han poengterte at det skal være rovvilt i Norge og det skal være beitedyr. Innfor begge områdende skal drøftinger og informasjon bygge på kunnskapsbaserte fakta. Det ble mye fakta om rovviltet men mindre presentasjon om fakta vedrørende beitedyr og de konsekvensene rovviltet medfører. Vi må også i år forvente innrykk av unge ulver som forlater sine revir i Sverige. Av 12 døde ulv i Norge 2013 var 10 fra kull i Sverige og 2 fra kull i grenseområdet.

Leder, Tone Våg, satte i sin tale fokus på vårens jordbruksforhandlinger – hvor struktur kan bli et viktig tema. Viktigheten av at små og mindre bruk også må løftes frem. Mellomstore bruk må styrkes, men ikke på bekostning av de små.Videre kom hun inn på rovvilttapet, Krokann dommen, kje-kjøtt og andre tema. Tilslutt hold hun frem viktigheten av samarbeid innen landbruksnæringen.

Tema som ny erstatningsforskrift, nytt medlemsregister, gjeterhund og kontingent 2015 sto også på dagsorden.

Fylkesleder brukte anledningen til å minne NSG sentralt om å opprettholde trykket slik at prosjektet ”friske føtter” får midler og kan videreføres etter 2014. Det er særdeles viktig for næringen at dette prosjektet blir varig etablert.

Representantskapsmøtet fikk også en visning av Norges Bondelages film som et av mange bidrag inn mot landbruksoppgjøret. Ta en titt på ”Hva sier bonden?”ved å klikke på bildet under: