Begge sjåa har oppstart kl 1000 og det vil være matsalg frå kl 1200.Og som før, gardskåring i Valle, gjennomførast i veke 39, 26.setember til 1. oktober. 

Vi har fortsatt ein uavklart situasjon med geit pga forekomst av saueskabbmidd (Psoroptes Ovis), men det er ikkje lenger forbud mot å måte på kåringsjå dersom ein har geit og sau i same besetning. Men det er grunn til å være forsiktig og ikkje blande besetninger som har geit med sauebesetninger utan geit.

Det er fortsatt ikkje anledning å møte på kåringssjå dersom ein har kamelider (Lama, Alpakka osv) i besetnimngen. Berørte besetninger kan få tilbud om gardskåring. Kåra lam i desse besetningane kan kun brukast i egen besetning og kan ikkje selgast til andre. Dei kan heller ikkje være med i værering kommande sesong.

 Alle frå kommunane Bygland, Evje og Hornnes, Froland, Iveland, Birkenes og Lillesand melder inn på kåringssjå Evje

• Alle frå resten av Aust Agder utanom Valle melder inn på kåringssjå Tvedestrand VGS, Holt.

• Valle melder inn på Gardskåring.

• Frist for innmelding vert sett til onsdag  21. september.

• Vi kan kåre værlam av alle raser det er kåringsregler for.

• Egenerklæring ved kåring må være utfylt og leverast til styrar av sjået ved ankomst kåringssjå.

• Straks etter kåringsesongen vil vi offentliggjere kven som har kåra lam og kva rase dei har. Dette er viktig for å få godt salg og spredning av nye kåra værlam.

Det er både sosialt hyggelig ogfaglig berikende å møte på kåringsjåa!

Tom Landås, Carina Fiære og Tor Arnt Fone i hyggelig prat.

Foto Eiriun Rauø