2 dager til ende, på Gardermoen, stapp fult av årsmøtesaker og valg, samt innmeldte saker, faginnlegg med mye mer.

Fra Agderfylkene møtte begge fylkesledere, Sven Haugom og Kåre Blålid samt utsendingene Nina Mølland og Sven Reiersen.

Alt valg ble gjennomført i tråd med valgnemndas innstillinger. Ronald Slemmen tok gjenvalg og får Marthe Lang-Ree med seg videre som nestleder. Videre kommer Åshild Øritsland Våge inn som styremedlem sammen med Elise Blixgård. Sigurd Vikesland og  Else Horge Asplin tok ikke gjenvalg i styret. Øvrige styremedlemmer fortsetter.

Økonomi og budsjett dro fram en del talere. Det er et uttalt ønske om så raskt som mulig å etablere NSG i et budsjett med inntekt og kostnader i balanse. Vi er på rett vei. Avlsdelen er en stor del av regnskapet og denne delen går nå med overskudd. Utfordringene er på ordinær drift, men her ser vi og en endringer i positiv retning. Styret vill legge frem et utkast til budsjett i balanse på repr. møte høsten -23.

Aust-Agder Sau og Geit hadde sendt inn to saker til årsmøtet. Et om behov for et dypdykk og endring av hundeloven slik at beitedyr kan bli ivaretatt og et om endringsbehov i Mattilsynet hva angår saksbehandlingstid og erstatning. Begge saken ble enstemmig vedtatt slik at NSG styret må jobbe videre med disse tema.

I alle saker var det et stort engasjement med mange innlegg og replikker og i pausene lød drøsen godt utover Gardemoen.

Årsmøtemiddagen var velsmakene selvfølge med lam på menyen. Dette kvelden ble det servert en smakfull skankemiddag. Utdelinger av priser til beste bukk og beste vær – videre vervepremier og personer som gir mye av seg selv til oss sauebønder.

Les mer om årsmøtet HER.

Gjenvalg på Ronald! Han er optimist og ser Opp og Fram!

Lars Erik Wallin ga en grundig innføring i regnskap og budsjett.

Mai Bente Rosseland, Odd Terje Rosseland. Beste NKS vær. 

KJELL TORE NAGELHUS, som sammen med Amund Nagelhus fikk diplom for å oppdrette landets beste avkomsgranska spelvær, her utdelt av fylkesutsending Sven Reiersen fra Aust-Agder.

Fra v: Sven Haugom, Sven Reiersen, Nina Mølland og Kåre Blålid

Nina er nestleder i Vest-Agder Sau og geit og medlem av NSG`s Teamung. Her til bords med Ronald.

Full sal og god drøs under festmiddagen.

to blide fylkesledere - Sven og kåre

Alle bilder foto Kåre Blålid