Mange av møtedeltagerne benyttet sjans til å stille spørsmål til Marit Mjøen. FindMy er en svært aktuell e-bjelle for Aust-Agder bjellelag for utleie. Den nye generasjon bjeller gir mange ulike varianter av rapporter. Her kan utsatte beiteområder identifiseres - beitetrykk -. historikk mm.

Lisbeth Svendsen fra Fylkesmannen gikk gjennom rapportering fra org beitelag. Svak nedgang på tap. FM ønsker flere søknader om aktuelle tiltak i beiteområdene.

Magnus Tveit Torsvik, leder av AA Bjellelag, la frem status for bruken av bjeller i 2018. Han inviterer seg også ut i lokallagene for å snakke og diskutere utleie, bruk og de muligheter som ligger ved bruk av bjeller. Bjellelaget skal og investere i drone med infrarødt kamera.

Fylkeleder oppsummerte status fra NSG sentralt og tok om satsingsområdene Fylkestyret ber om tilbakemeldinger fra lokallag på tema og områder de ønsker at fylket og NSG skal jobbe med. Fylket ber om at dette blir debattert i lokallagene.

Til slutt ble Erling Brekkemoen utnevnt som æresmedlem i Aust-Agder S&G. Fylkeslederen sa bl.a dette i sin hilsen:

Mange superlativ kan bli tatt i bruk når Erling skal nevnes i landbrukssammenheng og særlig innen saueholdet. Du har vært med svært lenge – hele tiden med et stort, engasjert og glødende engasjement. Alltid tilstede – alltid en mentor for andre som du treffer eller som kan nå deg på telefon.

Du holder åpnet fjøs under lamming for skoler og barnehager– du presenterer næringen vår på en positiv måte. Du kan og være tydelig i media og under aksjoner når landbruksoppgjøret skal forhandles.

I ditt engasjement om rovviltet viser du stor kunnskap og ditt arbeid i vår region har vært oss sauebønder til utrolig nytte. Du har klart å holde en god og klok kommunikasjon utad og rundt bordet med fylkesmenn og andre myndigheter.

Leder av avlsutvalget trakk frem Erlings engasjement innen avlsarbeidet.. lokaleder av væringer, kåringsdommer i begge Agderfylkene og Telemark. Stått for innkjøp av svært gode værer. han har levert inn mange prøveværer. En av disse var Lipo i 2005. den leverte 32 prøveværer, 6 ble elitevær og 1 ble semin. Han fikk også fra Rambo Hafjell som ga 235 kåra sønner, 120 prøveværer, 1523 egne avkom, 491 døtre som ga 3578 lam!  

Derfor Erling ønsker Aust-Agder sau & geit å tildele deg æresmedlemskap i laget. Dette gjør vi for din store innsats for organisasjonen hvor du har vært innom flere er verv lokalt og på fylkesnivå. Du har tatt din tørn som fylkesleder og du har hatt mange verv innen fylkets avlsarbeid.

Erling og fylkesleder: foto Finn Åsheim, Bondelaget

 

Marit Mjøen, FindMy

Lisbeth Svendsen fra Fylkesmannen

Magnus Tveit Torsvik fra AA Bjellelag

Beviset på æresmedlemsskap: