Over 30 deltagere møtte opp på leder / temamøte på Revsnes hotell, Byglandsfjord. Fylkeslaget fra Vest-Agder stilte og opp med flere deltagere.

Fylkesleder ønsket alle velkommen og var svært glad for å se folket igjen og for at mange kunne still på møtet. Videre tok han opp aktuelle saker som hat vært på agendaen i sommer og høst.

Som:

  • Temamøter på teams vedrørende marked mm ( Nortura m fl)
  • Nytt fra NSG – forhandlinger – fokus på marked – priser mm
  • Tørkesommer sank – dyr på avveie – nytten av GPS mm
  • Hunderskader – påkjørsler- rovvilt mm
  • Kloramfenikol saken – Møte med Mattilsynet
  • Info fra Aust-Agder bjøllelag
  • Beitestatestikk fra NIBIO

Silje Lunden Gothus fra Statsforvalteren la frem beitestatistikk for Agder. Synliggjorde registreringer med slipp og tap. Hun la videre frem fordeling av midler til beitelag på Agder. Det fordeles ca. 800`mens behovet er langt større. På en på en plansje kom det og frem hvordan midlene var for delt oppsummert fra kommunene (de ulike beitelag må nå søke om midler via kommunen de tilhører). Hun viste videre og oppsummerte innkomne søknader om tap for rovvilt.

Per Fossheim fra NSG holdt hovedinnlegget for kvelden. Beitebruk og politikk. Han startet med å oppfordre for samlingen til å benytte risikoanalyse oppsett når ulike tema som gjelder beitebruksplan mm skal opp på

Videre tok han opp høringsuttalene som er til bearbeiding for innsendelse til ny hundelov. Det er mange elementer i forslag til hundelov som påvirker oss beitebrukere som ikke i tilstrekkelig grad blir hensyntatt og vektlagt i forslaget til ny hundelov. Loven bærer preg av å være mer på hundens premisser enn de som utsettes for allmenn bruk av hund

Mange spørsmål ble besvart forløpende. Særlig med tanke på streifbeiting og Høyesterett uttaler i slike saker. Vider om utestengelser fra beiter, gjerdekrav mm

Beitebruksplan er det viktig at kommunen innehar. Han la frem en «kjøreplan «til hvordan slike kan bygges opp. Lokallag må henge på kommunen sin for å få oppdatert eller etablert beitebruksplan. Hyttebygging og helårs aktivitet i hytteområder skaper mange ulemper for beitenæringen.

Finn Aasheim fra Agder Bondelag hilste til forsamlingen. Tok opp tema NSB og gjerdesaken på Agder. Mange saker pågår rundt dette. Bondelaget engasjerer seg i utmarkssaker i vår region og er sekretariat i fm evnt rovvilt saker. Fylkeslagene i NSG deltar aktivt etter invitasjon fra Bondelaget i fm oppkjøring mot jordbruksforhandlingene.

Beitestatistikk.nibio.no HER

Innlegg fra fylkesleder finner du HER

Mange nyttige team og plansjer. Foto Kåre Blålid

Silje Lunden Gothus, Statsforvalteren Agder Foto Kåre Blålid

Per Fossheim, NSG. Foto Kåre Blålid