Det var mange som var møtt frem når de to kommunene, sammen med Fylkesmannen, ønsket å nå ut med sitt budskap vedrørende kommende søknad om produksjonstilskudd.

Det er en del endringer som kommer og det er satt nye krav til presisjon på søknad. Dette betyr at det nå «straffer» seg å søke etter satt dato ( 20.1 og 20.8), og det samme gjelder om det er feil i søknaden. Videre er det og slik at landbrukskontoret i fremtiden kun skal gi veiledning og ikke direkte inngripen i selve utfyllingen. Det er og slik at kommunen er pålagt å oppsøke produsenter på gårdene for å kontrollerer det omsøkte, mot faktiske forhold. Det er da viktig at vi som bønder tar i mot på en god måte slik at alle kan få gjort sin jobb!

Følgene tema var oppe denne informasjonskvelden:

  • 1000 kr i fratrekk pr. dag for sent innlevert søknad. Husk fristen
  • Ved feil i søknad skal det trekkes forholdsmessig utover det som faktisk må rettes opp.
  • Klare krav til årlig gjødselplan og sprøytejournal med minst oversikt for de 3 siste år. Egne forskrifter for disse tema! 20% fratrekk ved mangler på dette området
  • Som et ledd i miljøvilkår skal det minst være en kantsone på 2 m mot bekker og vassdrag. Denne kantsonen kan beites og høstes men ikke sprøytes og jordbearbeides!
  • Lammetilskudd for leverte lam i 2015 utbetale med kr 250:- pr  lam i 2016
  • Lammetilskudd for lam levert i 2016 godtgjøres med kr 250;-  pr lam via oppgjøret fra slakteriet..
  • Sats pr slaktelam fra 2017 er ikke fastsatt.
  • SMIL midler fortsatt mulig å søke. Landbrukskontoret avgjør søknad og premisser
  • Tilskuddsordning for grøfting. Kontakt landbrukskontoret.

Takk til Landbrukskontoret Ved Bjørn Stormoen samt Solfrid Mygland, Kjellfrid Straume og Lisbeth Kismul fra Fylkesmannen for en informativ kveld og på klare svar på de mange spørsmål fra salen!

Bondelaget`s adm leder, Finn Åsheim, deltok også på møtet!

 

Lenke til veileder for søknad om produksjonstilskudd

 

Mange aktive tilhørere!