Spesielt har det vært i år at bruk som er infisert av fotråteutbruddet, eller som er definert som kontaktbesetning, at disse nå har fått gjennomført snuing samt mottatt svar på prøver som er sendt inn for analyse. Vi håper at det går bra for den enkelte og at vi nå kan legge utbruddet bak oss. Pr dato har fylkeslaget ikke mottatt noen melding om gjentatt utbrudd.

Før beiteslipp minner vi om noen viktige punkter som gjelder alle besetninger:

  • Alle dyr skal være merket etter forskrift for merking
  • Syke, svake, morløse eller skadde dyr skal ikke sendes på utmarksbeiter
  • Lam født seint på våren, må ikke sendes for tidlig på heia
  • Påse at alle dyr er i rimelig god kondisjon
  • Send dyra på heia i passe, ikke for store grupper
  • Dyra må telles. Alle medlemmer av organiserte beitelag skal sende melding til leder av laget om nøyaktig antall innen 1. juli.

Egne krav til beitelagene:

Før beiteslipp skal alle beitelag gjennomføre et møte der punktene under blir diskutert og protokollført:

  • Rutiner for beiteslipp
  • Plan for tilsyn i beite med ansvarlig for hver periode. Alle tilsynsturer bør rapporteres skriftlig til leder. Tilsyn minst en gang pr uke. Lister for tilsyn finner dere på www.nsg.no
  • Dato for hovedsank
  • Rutiner for ettersank

Protokoll fra møte skal sendes til: Utvalg for organisert beitebruk, Serviceboks 606, 4809 Arendal. FRIST 01. juli 2014.

Vi minner i denne sammenheng at beitelagene skal sende inn beiterapportskjema innen 01. november. Klikk her for skjema.

Ettervert som det er færre sau i utmarka kan tilsyn og sankearbeid bli vanskeligere. Dyrene tar i bruk større områder. Færre dyr gir svakt beitepress med fare for gjengroing. Organisert beitebruk ønsker oversikt over ”ledige” plasser eller melding om beitelag som er opphørt.

Fylkeslaget ønsker alle en god og sund beitesesong. Utmark og hei venter på dyr og tilsynsfolk. Vi ønsker en sesong fri for rovvilt angrep!!