Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Lyngdal, Kvinesdal,
Hægebostad og Åseral kommuner, Vest-Agder
Fylkesmannen i Agder gir skadefellingstillatelse på én -1- ulv i Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Åseral kommuner i tidsrommet torsdag 8. august kl. 12.00 til torsdag 22. august kl. 12.00, 2019. Tillatelsen gis etter en samlet vurdering av påførte skader og potensialet for videre skader på sau dersom ulv fortsetter å oppholde seg i skadeområdet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b og § 77, jamfør også forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 9, jamfør §§ 1 og 8.
Det er knyttet vilkår til tillatelsen.
Fylkesmannen gir med bakgrunn i meldinger fra Statens naturoppsyn (SNO) av eget initiativ skadefellingstillatelse