På sitt møte 30. august vedtok Rovviltnemnda for Region 1 å omdisponere kr. 130 000,- av midler avsatt til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) slik at disse kan nyttes til skadefellingsinnsats rettet mot ulv i Vest-Agder. Tildelingen kom etter melding fra Fylkesmannen i Vest-Agder om at allerede tildelte midler til fylket var brukt opp, og det ble forespurt om nye. Vest-Agder sin representant i rovviltnemnda fikk støtte for omdisponeringen, som nå muliggjør nye forsøk på skadefelling av ulv i Vest-Agder.

Rovviltnemnda har etter lovverket mulighet til å åpne for lisensjakt på ulv fra 1. oktober. Direktoratet for naturforvaltning har anledning til å dispensere fra dette og framskynde starttidspunktet. Fylkesmannens miljøvernavdeling ba på møte med direktoratet 28. august om at slik dispensasjon kunne gis, slik at det kunne åpnes for lisensjakt på ulv med umiddelbar virkning. Direktoratet var meget klare på at de ikke ville dispensere for at framskutt lisensjakt på ulv kunne innføres i Vest-Agder. 

36 lam og ei søye har Statens Naturoppsyn så langt sannsynliggjort tatt av ulv i Vest-Agder, og på kartskissen under framgår skadestedene som røde firkanter. Det er grunn til å frykte at kommende innsanking vil avdekke langt større tap voldt av ulv på utmarksbeite i fylket. Parallelt med skader og observasjoner i Vest-Agder har også ulveskader blitt påvist i Aust-Agder og Telemark.

Folk som måtte observere dyr de mistenker å være ulv bes umiddelbart å melde fra til Statens Naturoppsyn, kommunen eller fylkesmannen. Det gjelder også funn av dødt bufe. Felling av ulv i barmarksesongen er en svært vanskelig øvelse og det forutsetter blant annet fersk informasjon!