Vedlagt følger fylkesmannens brev som pdf-fil. Saken er også lagt ut på fylkesmannens nettsider http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=144&amid=3614324  

Med vennlig hilsen

 

 

Tor Punsvik, viltforvalter

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen

Tlf: 38176677, Mob: 90619471

E-post: tpu@fmva.no

Internett: www.fylkesmannen.no/VA