Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-Agder

Hei,

Sist fredag (4. mars, red.) sporet SNO 4-5 km på en jerv i østre deler av Hægebostad, og jeg har hatt noen telefoner i den anledning. Det har blant annet blitt spurt om det kan søkes felling på dette individet. Perioden for rovviltnemnda å åpne for lisensjakt eller skadefelling er utløpt, så dersom det skal gis tillatelse til felling må denne utstedes av Direktoratet for naturforvaltning. Jeg har drøftet problemstillingen med Lars-Bendik Austmo i DN, som nevner følgende forhold som de vil vurdere dersom en søknad ankommer;

-          Individets identitet – kjønn og alder. SNO har samlet avføringsprøve som sendes for analyse, men store sporavtrykk (inntil 14 cm lengde) tyder på hann, hvilket også er å forvente ut fra dyras spredningsadferd.

-          Fare for skade – og skadehistorikk. Det ble påvist jerveskader på sau http://dnweb13.dirnat.no/Rovbase30Innsyn/Contentpages/InnsynKart.aspx?Arbeidsomrade=InnsynKadaverfunn i grensetraktene mellom Suldal og Bykle siste beitesesong, men vi veit ikke om dette er samme individ.

-          Øvrig uttak av jerv på landsbasis.  

Dersom det søkes og gis fellingstillatelse vil trolig oppgaven bli gitt til SNO, som har eget skadefellingslag til slike oppgaver. Hvis  det kommer ny informasjon om jerven vil dere bli informert. Ha en fortreffelig dag!

Vennlig hilsen

Tor Punsvik, viltforvalter

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen

Tlf: 38176677, Mob: 90619471

E-post: tpu@fmva.no

Internett: www.fylkesmannen.no/VA