Den siste uka er det påvist nye skader voldt av ulv i Hægebostad, og det er også meldt inn synsobservasjon fra Foss, Bjelland i Marnardal. Totalt er i størrelsesorden 40 sau og lam sannsynliggjort drept av ulv i Vest-Agder denne beitesesongen av SNO, men de totale skadene antas å være betydelig større.  Dersom det kommer nye observasjoner av mulig ulv er det viktig at det interkommunale skadefellingslaget orienteres umiddelbart så de kan vurdere hvorvidt det er aktuelt å planlegge fellingsaksjon.  

Med vennlig hilsen

Tor

 

Tor Punsvik, viltforvalter

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen

Tlf: 38176677, Mob: 90619471

E-post: tpu@fmva.no

Internett: www.fylkesmannen.no/VA