·         Vertskommuneavtale for skadefellingslaget. Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Vest-Agder har påtatt seg et eieransvar for det interkommunale skadefellingslaget som ble etablert i 2011, og Åseral kommune har påtatt seg en vertskapsrolle for skadefellingslaget slik rovviltforskriftens § 9 forutsetter for bruk av statlige FKT-midler til skadefellingsaksjoner. Fylkesmannen har hatt en rolle i å få samarbeidsavtalen mellom partene på plass, men her som forvaltningsmyndighet ingen direkte part i samarbeidet. Vedlagt følger den avtalen som i dag er sendt ut til partene for underskriving.

·         Ulveskader i Gjøvdal, Åmli i Aust-Agder. Sist helg ble det påvist skader på bufe voldt av ulv ved Mjåland, Gjøvdal i Åmli kommune. Søknad til Fylkesmannen i Aust-Agder om fellingstillatelse ligger vedlagt. Fylkesmannen har i dag gitt skadefellingstillatelse, avgrenset til kommunene Åmli, Evje & Hornnes, Birkenes og Froland og gjeldende 2 uker fra i dag. Informasjon vil bli lagt ut på nettsidene til Fylkesmannen i Aust-Agder i løpet av dagen. Vi vet av erfaring at avstandene på Sørlandet er små, og det er viktig at også vi i Vest-Agder har nødvendig beredskap til å møte eventuelle skadesituasjoner eller observasjoner. Fylkesmennene og SNO er svært interesserte i å motta meldinger, og bufenæringen bes informere innen egne rekker om å føre tett tilsyn og være særlig oppmerksomme på om unormale forhold i besetningene skulle oppstå.

·         Skadesituasjon i Vest-Agder. Det har ikke kommet inn bekreftede meldinger om ulv i Vest-Agder siden skade på lam ble påvist i Kvinesdal 9. mai. Men vi har mottatt meldinger om kongeørnskader i Åseral. I området øst for Lognavatn i Åseral har en saueeier opplevd flere tilfeller der kongeørn har drept og skadet lam den siste måneden, og fylkesmannen har mottatt søknad om skadefelling. Rovviltforskriften åpner for at fylkesmannen kan gi slik fellingstillatelse, men skadene skal være betydelige og skadegjører skal kunne identifiseres og presist tas ut. Dette er ikke så enkle krav å oppfylle, men SNO og undertegnede skal på befaring med saueeier i morgen før søknaden om skadefelling ferdigbehandles.

·         Utvidet adgang til å felle vilt i nødverge fra 1. juli. Miljøverndepartementet sendte i dag ut følgende informasjon:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2012/utvidet-adgang-til-a-felle-vilt-i-nodver.html?id=686889

 

Jeg minner for øvrig om tidligere melding om oppstart av arbeidet med ny Forvaltningsplan for rovvilt i Region 1 – jf. oppslag hos Vest-Agder Sau og Geit http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/forvaltningsplanen-for-rovvilt-i-region-1-article4369-989.html

 

Med ønske om en riktig god (og tørrere og varmere) sommer!

Vennlig hilsen

Tor

 

 

Tor Punsvik, viltforvalter

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen

Tlf: 38176677, Mob: 90619471

E-post: tpu@fmva.no

Internett: www.fylkesmannen.no/VA