Gentesting av bukker blir gjennomført etter følgende prinsipper: 

 1. Bestille GS-merker fra BioBank før kjeinga starter
  Gå til Avlsdatabanken (www.geiteavl.nsg.no) og logg deg inn som >Geiteholder
 2. Biobank sender deg GS-merker
 3. Ta vevsprøve fra dyrets øre ved å sette i GS-merket
 4. Sende vevsprøve til BioBank i en ferdigfrankert konvolutt
 5. Du setter i et GS-merke, der ørevev blir samlet i et lite rør
 6. Du sender vevsprøvene til Biobank for utvinning av DNA
 7. BioBank sender DNA til AgResearch på New Zealand for genanalyse
 8. AgResearch sender prøvesvarene til NSG
 9. NSG retter farskapsfeil i Geitekontrollen, rapporterer kaseingenresultatene og beregnede genomiske indeksene i NSGs avlsdatabanken

Tid fra prøvetaking til svaret foreligger
Det tar ca. 2-3 måneder fra prøvene sendes inn til svaret foreligger.

Det er ingen faste testingsrunder slik det var tidligere. Ta prøvene så fort bukkekjea som er aktuelle som avlsdyr, er født. Oppbevar prøvene i kjøleskap til innsending. Knytt sammen dyrets individnummer og GS-nummer i Avlsdatabanken og send prøvene samlet til BioBank. BioBank samler opp mottatte prøver og videresender til AgResearch når de har mottatt mange nok prøver til å fylle et brett (ca. 93).

Priser prøvetaking i 2023

 • NSGs avlsbesetninger:          kr 200,- per bukk/geit
 • Bruksbesetninger:                  kr 500,- per bukk
 • Ny merketang:                       kr 200,-

Vi fakturerer for alle innsedte prøver. Gir gentesten ikke konklusjon på kaseingentesten, åpner vi for gratis retesting.