Hva er en rase?
En rase en gruppe individer innenfor en art som har flere, felles arvelige egenskaper som gjør at de kan skilles fra andre grupper av individer innenfor arten. Raser er populasjoner som atskiller seg fra hverandre i frekvensen av visse gener. Her kommer begrepet rase til å bli brukt om grupper av sau/geit som brukerne selv anser som ulike og som det drives et avls- og/eller bevaringsarbeide for. Tidligere ble raser godkjent av Landbruksdepartementet, men denne ordningen er nå falt bort. NSG arbeider med å få i stand en ny godkjenningsordning sammen med Landbruksdepartementet, Landbrukstilsynet og Genressursutvalget/Norsk landbruksmuseum. Selv om denne ordningen ikke er helt på plass, har NSG de siste årene signalisert at de anbefaler godkjenning av flere saueraser.

Bevaring av genetisk mangfold
Det er stor enighet om at bevaring av genetisk variasjon er riktig og viktig. Dette betyr både at vi ønsker å bevare truede raser og at vi ønsker å unngå at det moderne avlsarbeidet fører til en for stor ensretting av det genetiske materialet. Vi snakker altså både om bevaring og bruk av bærekraftige avlsopplegg . Norge har et spesielt ansvar for å bevare og å drive bærekraftige avlsopplegg for norske geite- og saueraser. Den norske kystgeita, gammal spæl og grå trøndersau anses i dag som truede raser. For disse rasene settes det inn spesielle tiltak i regi av Landbruksmuseet i samarbeid med produsenter med interesse for bevaring. For andre raser er det produsentene selv, raselag eller NSG som sørger for bevaringsarbeidet.
 

 

Artikkel om saue- og geiteraser i Norge. Artikkelen stod i Sau og Geit nr. 2/2002 (pdf, 360KB).
Hvis du vil søke etter raser som finnes andre steder i verden er Breds of Livestock sine websider fine.