NKK inviterer alle forbund, raseklubber og regioner som er tilsluttet NKK til årlig representantskapsmøte (RS). NSG har vært representert på Ekstraordinært Representantskapsmøte i våres, og nå på ordinært møte i høst. De største gruperingene som møter på RS er jakthund klubbene og forbundene, raseklubbene og regionene. Regionene består da av alle hundeklubber rundt om i landet, og består da av medlemmer som driver med både lydighet, agility, bruks og utstilling. RS har faste møtesaker og i tillegg saker som er sendt inn av medlemmene. Årets RS bar preg av godt samarbeid, og kompromisser for å få alle fornøyde, vi er jo alle interesert i det beste for hundene våre. Som representant for NSG var det viktig å tenkte på hva vi vil med vår rase fremover, og ikke minst hva råd og utvalg innenfor vår organisasjon vil tenke om de ulike sakene. 

Et lite utdrag av de innsendte sakene:

Årsrapport

NKK gikk gjennom årsrapporten, og denne finnes HER.

Innkomne saker

a. Forslag om å endre vedtak fra RS2013 om fjerning av stort cert

I 2013 gjorde RS et vedtak som medførte for forskjellige raser at det vil bli lettere å få titellen Norsk Utstilling Champion (N UCH). Dette var den gangen fremmet av Norske Elghundklubben, og de har i dag tillegskrav om å bli utstilling champion. Dette er da for eksempel et brukskrav ved siden av utstilling. 

Det viste seg at for rasene uten brukskrav ville det da bli mye lettere å bli N UCH enn tidligere og de ønsket å få tilbake at man kan utdele såkalt "stor cert". 

På møtet ble det diskutert frem og tilbake, og Norsk Elghundklubb la frem et forslag om at det kunne være to løsninger. De rasene som ønsket å beholde "stort cert" kunne gjøre det, og rasene som ønsket brukskrav ved siden fikk en enklere vei. 

Vedtaket etter diskusjonen:

Hovedstyret fremmer følgende endringsforslag forslag for RS 2014:

1. Det åpnes for å benytte to generelle varianter, hvor det er et generelt krav om 3 cert på 2. utstilling i Norge for 3 ulike dommere hvorav minst ett av det tre certene må være tatt på NKK utstilling i regi av NKK eller raseklubb/forbund som har storcert.

2. For raser med tilleggskrav mulighet for å velge bort storcert.

3. I tillegg innføring av generell regler for fullcert. 

2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)

Generelle krav:

Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.

  • Raseklubber for raser med tilleggskrav for Norsk UCH kan velge vekk kravet om at ett av cert må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på lik linje med certifikat vunnet på NKK utstilling.
  • Det åpnes for ett system for definisjon av fullcerting for raser.
  • Implementering av denne ordningen fastsettes til 1.1.2015

b) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion med certifikat oppnådd på NKKutstilling (eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele “stor cert” (tilsvarende NKK-cert), med ett cert i Norge ved fylte 2 år eller senere, og har oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.

b. Nedleggelse av Hundesport (Forslag fra Fuglehundklubbenes Forbund)

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) presenterte saken, og mente at NKK bruker for mye penger på Hundesport og tilbakemeldinger fra FKF sine medlemmer er at innholdet i hundesport er av liten interresse for dem. 

Hovedstyret i NKK gikk så gjennom sin plan om gradvis overføring av bladet til nett. Det er også lagt opp et strengt budsjett fremover.Hovedstyret sitt forslag ble vedtatt.

c. NKKs administrativt ansatte som utstillingsarrangører. (Innsendt av FKF)

FKF presenterte saken og mente at NKK bruker alt for mye administrativt arbeid på utstilling. Flere ganger har andre medlemmer opplevd å ikke få hjelp fra administrasjonen i forbindelse med internasjonale utstillinger. 

Hovedstyret ville ha en utredning før endelig vedtak ble avgjort. 

Driftsleder hadde ordet og var enig i at for mye ressurser blir i dag brukt på utstilling som er en liten del av NKK. Hverdagshunden og brukshunden ble nevnt, og disse skal ha mer og hvertfall like mye fokus. 

Vedtaket ble som følger:

Det gjennomføres en samlet utredning av å arrangere alle NKKs internasjonale utstillinger som egen resultatenhet eller i eget selskap med dedikerte ressurser. Denne virksomheten forutsettes å utføre alle forberedelser, oppfølging, gjennomføring og etterarbeid med arrangementene. Resultatenheten eller selskapet skal drives med god lønnsomhet slik at NKK som eier og miljøene som medvirker tilføres årlig andel av overskuddet.

Forslaget fra FKF om NKKs ansatte som utstillingsarrangør sammenholdt med utredningen om eget resultatområde eller selskap, behandles på representantskapsmøte i 2016.

d. Utredning av NKKs FCI medlemskap (Innsendt av FKF)

FKF presenterte hva de la i saken. De ønsket en utredning av hvordan organisasjonen jobber opp mot FCI for å få gjennomslag på saker som NKK jobber med. Det ble informert på møtet at flere innenfor NKK satt i komiteer og kan påvirke gjennom arbeidet sitt der. 

Det ble vedtatt at det skal gjøres en utredning til neste RS.

e. Endring av lov (§4.3. pkt. 3) (Innsendt av region Oslo/Akershus)

Endringen gjalt godkjenning av lover for medlemmene og region, og ordlyd ble endret og vedtatt.

f. Oppfølging av vedtak i ekstra ordinært representantskap vedrørende IT-satsning.

Flere var oppe på talestolen, og diskuterte mye av det samme som var oppe på ekstra ordinært representantskapmøte. NKK har lagt mye penger i en IT satsning som viste seg å ha en dårlig plan og strategi for hva som skulle inkluderes og hvordan det skulle gjennomføres. En foreløpig plan er lagt og bruk av midler knytter seg tett opp mot handlingsplan. RS vedtok at foreliggende budsjett skulle følges og strategi skal utarbeides. Det ble også lagt til at vedtaket som ble gjort på ekstra ordinært representantskapsmøte skal fremdeles følges. 

Så ble handlingsplan, strategi og budsjett for NKK vedtatt før vi gikk til valg. Det var skriftlig valg for alle valg med flere enn en kandidat. Til leder vervet var det tre forslag. Tom Øystein Martinsen ble valgt, og har sittet i hovedstyret i NKK nå i flere år og har flere styreverv fra før. Vi stemte selvfølgelig etter de som ville representere hunder i bruk og arbeid. 

Kristin H. Aukrust (ansattes representant), Torunn Sørbye, Tom Øystein Martinsen (leder), Marianne Holmli, Dag Skarpodde, Petter Elvestad. Foran: Trine C. Hage (adm. dir.) og Ingvild Svorkmo Espelien.

Det var et spennende representantskapsmøte med flinke organisasjonsfolk og mange spennende temaer. Det kom tydelig frem at flere ønsket større fokus på hunder i bruk og arbeid og ikke bare utstilling, noe vi i NSG selvfølgelig er positiv til. Trine Hage som er administrerende direktør, ansatt i desember 2013, har et klart mål om å ta vare på hverdagshunden og at hunder skal brukes til det de er født for. Den funksjonelle hunden får større plass enn den "pene" hunden, og flere stod hardt på å få frem at bruksegenskaper som jakt og gjeting skulle stå høyere enn bare utseende. 

NKK viste også video som markedsføring av Europavinner 2015 (stor utstilling i 2015). Der var det med både elghund og gjetende Border Collie og aktiviteter med hund. 

Video på møte

NSG kommer positivt ut av å vise seg litt mer frem og være med på lag. Det var veldig spennende også å høre hva de med andre raser og områder tenkte. Fremtiden ser lysere ut. 

Skrevet av Cathinka Kjelstrup