Gruppa jobber ut fra premisser gitt av styret:

  • Lik organisering i hele Norge
  • Bruke allerede eksisterende organisasjonsstruktur
  • Binde organisasjonen tettere sammen

På møtet torsdag gikk vi gjennom høringssvar fra første høringsrunde. Så mye som 51 svar er kommet inn! Vi vil takke for den omfattende jobben som er gjort i organisasjonen med høringssvar! Høringssvarene gir oss et veldig godt innblikk i hvilke faktorer som gjør at folk opplever seg godt fornøyd med dagens organisering og hva som skaper frustrasjon. Det var tydelig fra svarene at det ikke er inndeling i lag eller nemnd som er utslagsgivende for at ting skal fungere. Vi valgte derfor å jobbe videre uten å velge mellom de eksisterende løsningene, lag og nemnd. Vi har fokusert på å vurdere suksessfaktorene og utfordringene på tvers av organisasjonsform. Det som kom frem er: 

  • Behov for selvstendighet – denne delen omfatter valg til fylkesnivå, økonomi og fullmakter til å utføre oppgaver. Det er store forskjeller i hvordan økonomien til de ulike fylkene er sikret. Økonomien er nødvendig for god drift, og skal vi ha ei lik løsning for alle er dette noe vi må jobbe mye med for å få på plass.
  • Behov for tilknytning– de fylkene som har god kopling mellom fylkeslag Sau og Geit og fylkesnivå Gjeterhund rapporterer at de er tilfredse uavhengig av om de er nemnd eller lag. Dette er altså en anna faktor som er viktig å sikre. Tiltak for å sikre tilknytting, som felles vedtekter og gjensidig deltaking i hverandre sine styrer, ble diskutert.
  • Behov for kommunikasjon – mye av frustrasjonen ligger rundt informasjon som ikke kommer til rett tid, tunge system for å sende videre informasjon og usikkerhet rundt tjeneste vei. Her har vi en jobb å gjøre!

Det er avgjørende for jobben vi skal gjøre at vi jobbar mot et felles mål. Med et slikt fokus ser vi at vi deler mange felles tanker, og det ble en svært konstruktiv diskusjon. Det er kommet mange gode innspill! At dette arbeidet kan være med å sikre fellesskapet, og å bygge et aktivt, godt fungerende og sterkt NSG blir et av hovedpunktene. 

Nytt Gjeterhund program! 

Karianne og Arvid presenterte ideen bak NSGs nye Gjeterhundprogram. Nytt gjeterhundprogram, som dekker større bredde av behovet til NSG. noe det har vært behov for lenge. Styret har bestemt at vi skal gå inn i en avtale med TrialTech, for nytt program. Løsningen inkluderer to tilganger, en admin app, og en viewer app. Admin App er for administrering av gjeterhundprøver, påmelding, resultater, osv. For pålogging av alle brukere, med rollestyrte tilganger. Det kommer med komplett dashbord, med komplett oversikt over alle prøver. Det gir tilgang til «mine sider» med tilliggelse av sine egne hunder, hvor en enkelt kan lage, treningslogg, og legge til alt av relevant informasjon for dine hunder.  View APP, er for å enkelt søke opp og finne detaljer om gjeterhundprøver, som sted, tid, startlister, resultater, osv.

Dette vil lette på administrativt arbeid rundt gjeterhundprøver sentralt, men også rundt i fylkene.

Veien videre

Det er planlagt at ny struktur for gjeterhund skal bli lagt fram for årsmøtet i 2025. Før det skal vi skissere et forslag til løsning basert på høringssvar og gruppas arbeid. Både Sentralstyret og Gjeterhundrådet vil bli involvert i konkrete oppgaver i denne prosessen. I løpet av oktober/november vil forslaget fra gruppa bli sendt ut i organisasjonen for en ny høring.