I tillegg til vegetasjonskart er det produsert temakart som viser vegetasjonsdekket delt inn i 3 beiteklasser for sau og 3 beiteklasser for storfe. Et temakart for naturtyper viser naturtyper som er viktig for biologisk mangfold.

I tillegg til å omtale det kartlagte området, vil Rekdal snakke om formål, arbeidsmetode m.v. for vegetasjonskartlegging på mer generelt grunnlag. Møtet vil derfor være av interesse også for andre enn de som har beitedyr i Høstdalen.

Avdeling for Landbruk og Miljø, Alvdal kommune arrangerer møtet.