Folldal Sau og Geit vil fremme følgende sak for årsmøtet i Hedmark Sau og Geit 4. mars 2011:

 

NY LANDBRUKSMELDING.

Målet for framtidas landbruk må være: Økt produksjon av mat på norske ressurser.

Framtidas løsning er ikke økt import av mat fra land som trenger sikker matforsyning til egen befolkning.

Småfeholdet i Norge trengs mer enn noen gang i framtidas matproduksjon.  Sammen med andre grovforetende dyreslag er det sau og geit som i første rekke kan stå for produksjon av mat basert på lokale, fornybare ressurser.

Den nye landbruksmeldinga må legge klare føringer for at økt matproduksjon til Norges økende befolkning skal skje på norske ressurser.

Det betyr:

-         Mer grovfor på forseddelen til drøvtyggere.

-         Mer norsk korn i kraftforet.

-         Mer nydyrking.

-         Økt bruk av utmarksbeite.

-         Flere setrer i drift.

-         Færre rovdyr.

 

Årsmøtet i Hedmark Sau og Geit ber styret i HSG  og NSG jobbe aktivt for å påvirke sentrale politikere til å legge slike føringer ved behandlinga av den nye landbruksmeldinga. 

Folldal Sau og Geit

V/ Leder Jorunn H. Støen