Noen sitater:

Over 90 prosent av alle erstattede sau og tamrein erstattes på bakgrunn av skjønnsmessige vurderinger hos Fylkesmannen, altså uten at det er dokumentert at rovdyr er tapsårsak.

Til sammen blir det for eksempel gitt rovvilterstatning for rundt 30 000 sau hvert år. Dette er bare 1,5 prosent av alle sauene som slippes på utmarksbeite hvert år. I tillegg er det altså usikkert hvorvidt alle disse sauene faktisk er tatt av rovdyr.


 

Fylkesmannen tar for seg tapsmeldingene fra bøndene, sammen med materialet fra SNO. I de tilfellene hvor SNO sier at sauen er dokumentert eller antatt drept av rovdyr, blir det automatisk tildelt erstatning, og i tabellene blir disse sauene ført opp som dokumentert tatt av rovdyr.

Dette utgjør bare ti prosent av sauene norske bønder mottar erstatning for hvert år


 

I Norge viser statistikken for sau at det blir sluppet rundt to millioner dyr på beite hvert år. Rundt 130 000 av disse går tapt. Gjennomsnittlig mister altså en norsk bonde 6,5 prosent av alle sauene han slipper ut på beite. De fleste av sauene dør eller blir borte av andre årsaker enn rovdyr. Det kan være årsaker som sykdom, brudd eller forgifting.

Det blir gitt rovdyrerstatning for rundt 30 000 sau hvert år. Dette er 1,5 prosent av alle sauene som blir sluppet ut på beite.

Min kommentar:

For meg blir ikke dette forskning da det tar alt for lett på fakta, og bruker det fritt. Det tar utgangspunkt i 130000 tapte når det faktisk er 30000 lavere. Så tas det utgangspunkt i dokumenterte skader. For at det skal kunne dokumenteres, må det finnes fersk, etter ei uke har fluemarken fjernet alle spor. Så er det å finne kadaver. Den som har forsøkt dette vet at det er en nesten håpløs oppgave da du som oftest ikke ser dem før du er nærmere enn 20 meter. Noen rovdyr gjemmer, og da skal du både være flink, ha et begrenset område å lete i samt ha flaks. Etter jerv finnes kun 5% igjen. Noe høgere etter bjørn og ulv, mens etter gaupe er det også svært vanskelig. Det som er noe enklere er etter ulv der de er i live enda. Disse kan påtreffes ei stund etter skade før de kryper under ei tett gran for så å dø. Med dette som utgangspunkt blir resultatet feil. I Hedmark sendte FM ut et skriv som sa at 83% av undersøkte kadaver faktisk var rovdyr. Resten var annet, eller umulig å fastslå. De som var umulig å fastslå kan vi vel da regne samme fordelingen på. Nå er kanskje Hedmark noe mer plaget av rovdyr enn andre områder, men det blir uansett helt andre tall. Å regne ca 50-60% på landsbasis blir antakelig mye nærmere virkeligheten. Det ble for mange år siden gjennomført en undersøkelse i Trøndelag i et område uten rovdyr for å finne ut hva lammene døde av. De fikk radiosender, og de fleste ble gjenfunnet. Den viste at 25% var tatt av rovdyr, mest gaupe. Dette viser med all tydelighet at det er mye vi ikke kan sies sikkert i denne saken. I tillegg kommer de som blir feiltolket av SNO og de som dør av jurbetennelse etter at lamma er drept. Selv om denne artikkelen for en stor del bruker rette tall, blir resultatet helt feil, da det er tatt med det som passer for å få ønsket resultat. Dette blir derfor så misvisende at den kun er egnet til propaganda. Hvem har betalt denne?