Jerv

Ved møtestart fikk organisasjoner anledning til å holde et kort innlegg, kun en per organisasjon. Merket meg at Bondelaget var fraværende her. Det samme gjalt også representanter fra vernesiden. Det var god plass.

Sekretæriatet framla et forslag som gikk ut på å tildele 10 jerver hvorav 5 tisper. Dette på tross av at det er 10.3 ynglinger at 5 som er målsettingen. Representanten Reidar Åsgård la på vegne av nemnda fram et godt begrunnet forslag om at kvoten skulle settes til 14 jerv hvorav maks 8 tisper. Bestanden er godt over målet, og var derfor lett å forsvare. Er det for mange må kvoten økes for å få reduksjon. Dette forslaget fikk flertall. Det ble også presisert at siden det ikke sto noe om båsfangst, er dette å anse som tillatt, også innenfor forvaltningssona for ulv.

Ulv

Nå forsvant den gode plassen, og inn raste folk fra alle leire, inkludert de som var savnet i jervefordelingen.
De aller fleste innlegg var fra næringer og fritidsinteresser (jakt). Det ble argumentert bra fra alle helt til de med vernebriller kom til slutt. De hadde muligens ikke meldt seg, da sekreteriatet ikke hadde de i lista si. De kom like vel til orde, både ARR og WWF. Våre Rovdyr hadde hatt innlegg da de hadde meldt seg innen fristen. Argumentene fra disse var de samme, utryddingstruet bestand (vi har vel ikke et bestand, kun en forekomst) og at tap av sau kunne forebygges med tidligsanking og konflikter dempes ved opplysning. Hvis de hadde valgt sine beste folk, lurer jeg på hvordan resten er. Innlegga var ikke spesielt sakelige og fundert på gamle rapporter og synsing.

Sekretæriatet hadde også her laget et forslag på 12 ulv utenfor etablerte revir. Det var 2 fra region 4 som hadde egne forslag som gikk ut på 8 og 5 individer. Argumentene var sammenfallende med ARR og de andre fra vernesiden. Frykten for ulv var grunnløs og tamrein kunne tidligsankes kom i tilleggsargumenter. Arnfinn Nergård(møteleder) presiserte overfor de 2 at de skulle forvalte etter det Stortingen hadde vedtatt, og ikke etter eget ønske. De 2 forslagene fra region 4 fikk bare de 2s egne stemmer og kvoten ble slik sekretæriatet foreslo, 12 dyr utenfor revir. Dette er det vi kaller laus og vandrene ulv som befinner seg i omroder der det egentlig ikke skal være ulv som utgjør et skadepotensiale.

Sekretæriatet foreslo inntil 16 ulv i 2 revir som skulle tas ut etter å ha eksistert i flere år. De samme 2 fra region 4 foreslo her at ingen skulle tas ut, da skadepotensialet var lite, og de gjentok tidligere argumenter. Også her hadde nemnda i region 5 eget forslag, godt begrunnet av Reidar Åsgård om at det også skulle tas ut en grenseflokk slik at den totale avgrensningen i antall ble satt til 24. Etter en heftig debatt med de 2 og en til fra R4 ble det avstemming. Region 5 var samlet, og med et par fra R4 fikk forslaget flertall.

Kommentar
Arnfinn Nergård ledet møtet bra. Så står det igjen å se om vi etter hvert kan få en statsråd som aksepterer nemndenes vedtak som, slik jeg ser det, bygger på de vedtak Stortinget har gjort i rovdyrsaker.