Som et forebyggende tiltak vil Ringsaker Sau og Geit også i år foreta en registrering av rovvilt i sine beiteområder. Det er fortsatt bra snøforhold i fjellet for registrering av spor. Beitebrukerne i samarbeid med jegere og Statens Naturoppsyn vil om mulig registrere aktivitet og forekomst av rovdyr i sine beiteområder.

Det oppfordres til at representanter fra  nabobeitelag til Ringsaker også bør ta seg en oppsynsrunde i sine beiteområder.

Registrering av potensielle skadegjørere i prioriterte beiteområder må betraktes som et forebyggende tiltak og bør også vurderes i andre deler av fylket.