På fylkesårsmøte 2016 stilte Ringsaker Sau og Geit med 4 stemmeberettiget. Det var totalt 6 fra Ringsaker som var representert på årsmøtet.

Leder Martin Mostue holdt leders tale. Under denne ble Ulf Skårholen minnet med et minuts stilhet. Hedmarks Sau og Geit kasserer/sekretær Ulf Skårholen døde brått 2 uker før årsmøte. Resten av talen handlet om rovdyrsituasjonen og saueholdets utfordringer.  Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.

Valg:
Det ble gjenvalg på leder og nestleder. Ellers kom det inn 2 nye styremedlemmer, Per Joar Os Nestun og Jon Iver Jordet.

Det har vært mange interressante seminarer i helga. Blandt annet seminar om markedssituasjonen med ordstyrer: Håkon Marius Kvæken, Erling Skurdal fra Nortura og Jakob Simonhjell var her representert. Det har ellers vært informasjon om gjeterhundarbeid, foredrag om ull, presentasjon av den nye "appen" "beitesnap", og seminarer om elektroniske og tekniske løsninger fra ulike aktører.