Det kalles inn til årsmøte i Ringsaker Sau og Geit mandag 28. januar kl. 19 og Ringsaker Saubeitelag mandag 28. januar kl. 20.30 . Årsmøtene finner sted i møterom, i kjelleren, Nortura Rudshøgda.

 

Innkalling til årsmøtet i Ringsaker Sau og Geit kl. 19

Dagsorden for årsmøtet.

 

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og eventuelle fullmakter
 2. Velge møteleder, et medlem som skal skrive og to medlemmer som skal underskrive årsmøteprotokoll     
 3. Behandle årsmelding fra styret
 4. Behandle revidert regnskap
 5. Drøfte arbeidet for inneværende år og budsjett
 6. Behandle andre saker nevnt i innkallingen.
 7. Behandle Gjeterhundlagets årsmelding og regnskap.
 8. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer
 9. Velge utsendinger til årsmøtet i HSG.
 10. Foreta valg av;
  • styreleder
  • styremedlemmer
  • varamedlemmer
  • revisor
  • valgkomité

 

Velkommen! For Ringsaker Sau og Geit Martin Opsal.

Husk ullinnsamling på Nortura Rudshøgda torsdag 7. februar kl 17.00 til 19:00.

 

Enkel bevertning ca kl 20:00.

 

Innkalling til årsmøtet i Ringsaker Saubeitelag kl. 20:30

 

Dagsorden for årsmøtet.

 

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og eventuelle fullmakter
 2. Velge møteleder, et medlem som skal skrive og to medlemmer som skal underskrive årsmøteprotokoll     
 3. Behandle årsmelding fra styret
 4. Behandle revidert regnskap
 5. Drøfte arbeidet for inneværende år og budsjett
 6. Behandle andre saker nevnt i innkallingen.

g)   Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer

h)   Foreta valg av;

 • styreleder
 • styremedlemmer
 • varamedlemmer
 • revisor
 • valgkomité

 

Andre saker under punkt f) er vedlagt på neste side.

Velkommen! For Ringsaker saubeitelag Karl-P Lund

Sak f) 1.

Vi har mottatt brev fra Brønnøysund registeret der de sier vi må ha noen tillegg i vedtektene våre.

 

Vedtekt tillegg § 1. Beitelagets navn og formål.

a)Nytt navn endring fra Ringsaker saubeitelag BA. Til Ringsaker Saubeitelag SA

b)Kommune navnet hvor vi skal holde til må være med i vedtektene.

Forslag til vedtekt:

a)

Ringsaker Saubeitelag SA, er et samvirkeforetak med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital.

b)

Beitelaget har sin adresse i Ringsaker kommune.

 

Vedtekt tillegg § 3. Medlemskap og forpliktelser.

a)

Det må stå om vi skal ha andelsinnskudd eller ikke, og eventuelt hvor mye innskuddet skal være.

Forslag til vedtekt:

Det koster ingenting å bli medlem i beitelaget og det skal ikke betales andelsinnskudd.

 

b)

Hvordan skal årsoverskuddet disponeres?

Forslag til vedtekt:

Anvendelse av årsoverskudd. Eventuelt årsoverskudd tillegges egenkapitalen.

 

Vedtekt tillegg § 5. Styret.

a)

Det må stå antall styremedlemmer, eller det laveste og høyeste tallet.

b)

Det må stå om laget skal ha en daglig leder eller ikke.

Forslag til vedtekt:

a)

Beitelaget skal ha et styre bestående av 11 til 15 medlemmer.

b)

Beitelaget har ingen daglig leder.

 

Sak f) 2. Styret i Ringsaker saubeitelag ønsker å ha et godkjent regnskapsfirma til å føre og ordne årsavslutningen. Dette med bakgrunn i arbeidsmengde og økende krav til regnskapsføring.

Dette vil klart medføre en økt utgift til Ringsaker saubeitelag. Styret mener honoraret til kasserer må økes betydelig dersom kasserer skal fortsette med den samme jobben.

 

Forslag til vedtak: styret engasjerer et regnskapsfirma til å føre og ordne årsavslutningen.

 

Dette er de tilleggene vi må ta stilling til og vi behandler hvert enkelt på årsmøtet.

Styret har behandlet dette på møtet den 7. januar 2013 og er blitt enige om forslagene.

 

For styret Karl-P Lund.