Vi oppfordrer derfor alle som har lam med diare om å behandle med
snyltemidler. De vanlige rundormmidlene som panacur, valbazen, ivomec ect. kan brukes. N. battus
gir mange av de samme symptomene som på koksider, og det kan derfor forveksles. Baycox viker
ikke mot N. battus.

Nematodirus battus er spesiell ved at eggene må gjennomgå en kuldeperiode før de klekkes, dvs. at
de må overvintre. I tillegg skjer klekkingen av alle eggene omtrent samtidig når
døgnmiddeltemperaturen kommer over 10 o C. Dette fører til at de fleste eggene som blir skilt ut i
løpet av en beitesesong, overvintrer og klekker samtidig etterfølgende vår. Smitten bygger seg opp i
beitet over flere år. Denne mekanismen bidrar til de kraftige infeksjonene med N. battus som kan
opptre hos lam på vårbeite.


I år fikk vi en temperaturøkning på Østlandet omkring 5. mai som var stor nok til
døgnmiddeltemperaturen kom over 10 o C. Eggene til N. battus klekka i løpet av de påfølgende dagene
og lam på beitet kunne få i seg smittsomme larver. Lam som får i seg mye smitte kan bli sjuke etter
11-12 dager, mens de første eggene i avføringsprøver ikke kan påvises før etter ca 15 dager.
Symptomene er nedsatt matlyst, kraftig mørk diaré og dehydrering, nedsatt tilvekst og i alvorlige
tilfeller dødelighet. Larvene av N. battus er ikke veldig robuste, og været de siste ukene med sol og
tørke har nok gjort at smitten i beitene nå har gått ned.


Voksne sauer blir ikke sjuke av N. battus og lammene blir mer motstandsdyktige etter hvert som de
blir eldre. Sjukdommen er derfor mest vanlig hos lam i mai og juni.


Se også informasjon om innvollssnyltere på Sauehelsenett:
https://www.animalia.no/no/Dyr/sauehelsenett/sjukdommer/fordoyelseskanalen/rundorm

Forebygging av parasitter hos sau og lam i besetninger med bruk av
utmarksbeite
Lam:
- Lam bør behandles før slipp på utmarksbeite. Dersom de har gått mindre enn to uker på
vårbeitet vil en behandling oftest være unødvendig, men må vurderes avhengig av
smittepresset (for eksempel ved høyt smittepress av N. battus).
- Behandling av lam på høstbeite ved dokumentert behov.
-  Påsettlam behandles ved innsett.


Søyer:
Både påsett og voksne søyer bør som hovedregel behandles ved innsett for å redusere
smitteutskillelse fra ormer som er i dvale i dyrene om vinteren og våkner om våren . I de fleste
tilfeller trenger en da ikke behandle søyene ved utslipp om våren eller ved slipp på utmarksbeite.

 

Takk til Tore Skeidsvoll Tollersrud  Spesialveterinær, Helsetjenesten for sau, for god hjelp med infoskriv.