Romedal og Stange saubeitelag

Rovdyrmelding 2012.

 

Generelt

Beitelagets behandling av rovdyrproblematikken ble omorganisert i 2012. Rovdyrutvalget ble nedlagt, og beitekontaktene fikk et større ansvar. Det ble oppnevnt en rovdyrkontakt, som fikk en samordnings-funksjon overfor beitekontaktene og en avlastningsfunksjon for lagets ledelse. Nyordningen har hatt en noe trang fødsel, blant annet pga. problemer med å få informasjon fram til rovdyrkontakten, samt at rapportering fra enkelte beitekontakter om kadaverfunn kunne vært mer konsekvent.  Dette forventes å bli bedre i 2013.

Beitesesongen 2012 ble et mareritt for flere av medlemmene I beitelaget.  Av til sammen 4079 dyr som ble sluppet på beite i allmenningene, ble det borte 567 dyr, dvs. nesten 14 %. Det er store individuelle forskjeller i tapsprosentene. Det antas at mesteparten av tapet skyldes fredet rovvilt. Laget har søkt om skadefelling seks ganger. To av søknadene gjaldt ulv, fire gjaldt bjørn. Tillatelse til skadefelling ble gitt ved fire av søknadene, men det ble dessverre ikke noe resultat av jakta. (Jf. tabell).

Bare 23 (4 %) av 567 tapte dyr er dokumentert tatt av fredet rovvilt. De fleste av beitebrukerne har fått avkortet erstatning pga. lav dokumentasjonsgrad. Flere har anket over dette. Ankebehandlingen er ikke ferdig.

 

Bjørn

Allerede i januar søkte laget om felling av bjørn på sporsnø, som et skadeforebyggende tiltak. Søknaden ble avslått 16. juni. Bjørnen begynte å slå for alvor i begynnelsen av august, og det ble søkt og gitt tillatelse til skadefelling. Fellingsforsøket var ingen suksess. I begynnelsen av september slo bjørnen til nordøst i RA. Vi søkte om skadefelling, men nå ble vi avvist av fylkesmannen. Dette til tross for flere muntlige henvendelser, der vi prøvde å forklare saksbehandleren hva som var i ferd med å skje. Vi klaget på fylkesmannens avslag, men DN opprettholdt vedtaket. Begrunnelsen for avslaget var blant annet at det var kort tid til sanking, og at det var åpnet for lisensfelling av bjørn. Vi anførte at lisensjakt er en lite effektiv jaktform i en akutt skadesituasjon (strenge begrensninger på jaktutøvelsen). Videre opplyste vi at det lå an til en lang og vanskelig sankeperiode pga. rovdyrangrep med stor spredning av beitedyra som følge.  Heller ikke her vant vi fram.

Det ble ikke funnet så mange kadavre til å begynne med, men det viste seg snart at mange sauer var forsvunnet fra de tradisjonelle beiteområdene. Etter at jegere hadde gått med hund i terrenget i noen uker, fikk vi etterhvert meldinger om funn av et høyt antall kadavre etter sau som har blitt jaget/fordrevet til områder (ofte tett skog) hvor vi ikke har hatt sjanse til å finne dem uten å gå direkte på dem. Av de 567 dyra som ble mistet på beite i år antas at en høy andel ble tatt av bjørn etter avslaget på lagets søknader om skadefelling av slagbjørnen, som altså med fylkesmannens velsignelse har fått herje fritt i såkalt grønn sone over en lang periode. Bjørnen er sett i vårt beiteområde så sent som 18. november.  Den har trolig gått i hi i vårt nærområde.

 

Ulv

Ulv(er) har gått i nærmest fast rute mellom Solør/Odal-grensa og Løten i hele sommer, via østre deler av Romedal Almenning. Første kjente ulveangrep i våre beiteområder fant sted 9. juli, med oppfølger 19. juli. Våre beiteområder har også for en stor del vært inkludert i søknader om fellingstillatelse som er sendt fra Løten og Vang beitelag. Det er felt én ulv i Løten, men det er dokumentert at det oppholder seg flere i det aktuelle området. I siste halvdel av beitesesongen var det helt tydelig at miljøvernavdelingen hadde bestemt seg for at det ikke skulle gis flere skadefellingstillatelser på ulv. Løten og Vang sendte en rekke fellingssøknader (også med påfølgende klage på avslag), men har møtt liten forståelse fra forvaltningen. Det er felt én ulv under lisensjakt i Stange i desember.

 

Jerv, gaupe og kongeørn

Det er foreløpig ikke dokumentert skader forårsaket av jerv i våre beiteområder i 2012. Det er tatt DNA-prøve fra ett kadaver, men det foreligger så langt ikke resultat av prøven. Det foreligger flere sikre observasjoner av jerv i høst, bl.a. på østsiden av Harasjøen og i nordøstre del av RA. Det er felt én jerv under lisensjakt i Løten i desember.

 

Det er ikke rapportert om tap som følge av angrep fra gaupe eller kongeørn. Det er fortsatt en stabil stamme av gaupe sør i kommunen, og det må antas at noe av tapet i 2012 kan tilskrives gaupa. Det er observert kongeørn i Tangen/Espa-området i høst.

 

Oppsummering

Det er flere produsenter som gir opp også i år, med rovdyra som den vesentlige årsaken. Den psykiske belastningen etter flere år med rovdyrplager er nå på et kritisk nivå, og det gode miljøet vi har vært vant til blant saufolk er i ferd med å forsvinne. Styret i beitelaget har prøvd å ha en konstruktiv dialog med fylkesmannens miljøvernavdeling, men sitter igjen med en følelse av hjelpeløshet og håpløshet hver gang det har vært kontakt.

 

Styret har tatt initiativ til et møte den 15. januar 2013, der NSG og alle lokale instanser som kan tenkes å ha innspill til rovdyrproblematikken er invitert og har takket ja til å komme.

 

 

Dato

Tiltak

Resultat

15.01

Søkn. om uttak av bjørn på sporsnø

Avslag gitt 16. juni

09.07

Søknad om felling av ulv, Brenna i SA

Muntlig og skriftlig tillatelse, ingen felling

16.07

 

Tillatelse utvidet til Stange, Løten og Elverum

19.07

Søknad om felling av ulv, Stensbykoia i RA

Skriftlig tillatelse, ingen felling

20.07

Søknad om ekstra midler, kr 10000

Innvilget 31.07: kr 10000

05.08

Søknad om felling av bjørn I Kvitberget i RA

Muntlig og skriftlig tillatelse, ingen felling

05.08

Søknad om ekstra midler, kr 10000

Ikke besvart

29.08

Søknad om felling av ulv, Løten (+ Stange)

Muntlig og skriftlig tillatelse

31.08

Søknad om ekstra midler, kr 10000

Innvilget 03.09: kr 5000

02.09

Søknad om felling av bjørn, RA nordøst

Avslag 04.09

05.09

Anke over avslag 04.09

Avslag opprettholdt av DN 19.09

18.09

Søknad om felling av bjørn i Kvitberget i RA

Avslag 19.09

Sept.

Skadefelling

Ulv skutt i Løten

Des.

Lisensjakt

Ulv skutt i Stange

Des.

Lisensjakt

Jerv skutt i Løten