Saken til Eli Dørum og Kåre Kleiva dreier seg om erstatning av tap av sau på beite pga skader forvoldt av rovvilt i sesongen 2007. 98 dyr, 28 søyer og 70 lam, ble søkt erstattet. Søknaden ble avslått pga at Dørum/Kleiva ikke hadde handlet tilstrekklig aktsomt og gjort det som med rimelighet kan forventes for å avverge tap. Saken kom opp for Sør-Østerdal Tingrett hvor da Staten var motpart.  Dørum /Kleiva vant i tingsretten men staten ved Miljøverndepartementet anket saken til Lagmannsretten. Her nådde Staten fram med sin anke og fikk medhold i avslaget om rovdyrerstatning overfor Eli Dørum og Kåre Kleiva.

Hedmark Sau og Geit (HSG) ser svært alvorlig på denne domsavgjørelsen og er svært bekymret for de generelle beiterettighetene i rovdyrutsatte områder. Vi mener at dommen vil være vanskelig å leve med, og ber derfor om støtte fra ei samlet næring for å få saken prøvd inn for Høyesterett.

Dørum/Kleiva har allerede hatt store utgifter og det vil derfor være av stor betydning å samle økonomiske garantier ved en anke til Høyesterett. Styret i HSG har vedtatt en garanti på inntil kr 20.000 i forbindelse med anke til høyesterett.

I den anledning har HSG vært i kontakt med Norsk Sau og Geit (NSG) og blitt enige om at NSG sitt beiterettsfond kan brukes som innsamlingkonto.

Vi anbefaler alle fylkeslag av NSG, medlemmer og andre om å støtte denne saken.

Penger kan innbetales til: NSG's beiterettsfond, kt.nr 9365 16 21524 i Landkreditt bank.

Merk  innbetalingen med ”Støtte Dørum/Kleiva”

Aksjonen starter umiddelbart.

Til orientering har styret i Hedmark Sau og Geit garantert for kr 20.000.

Østlendingen 26.november 2011