Så langt i sommer har mange beitelag fått dokumentert rovdyr i sine beiteområder. Ulv har vært den største skadegjøreren. To ulver har blitt fellt i skadefellingsforsøk i fylket. Dette etter skader på beitedyr som er blitt dokumentert av Statens Naturoppsyn. Den første i Stange og den andre i Gammeldalen, Tynset.

Kjølaberget/Hollarberget beitelag i Åsnes har sanket inn sauene sine fra utmarka. Ulv i et inngjerdet beiteområde forårsaket så store skader at situasjonen ble uholdbar. Når Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Hedmark ikke gav skadefellingsløyve i dette området, som i følge Roviltnemnda i Region 5 sin nylig vedtatte forvaltningsplan er et prioritert beiteområde, blir en som beitebruker nærmest sjakkmatt. Innmark er foreløpig løsningen her.

Vest for Glomma i Åsnes har beitebrukere ca ett tusen sau/lam gående på innmark. Dette i grønn forvaltningsone. Beitesesongen 2013 ble Laudalen Beitelag satt på kartet for all framtid, Her var det ulveangrep som gjorde store innhogg blandt dyra i utmarka..For at det skal være mulig og opprettholde drift har noen besetninger her takket ja til Fylkesmannens tilbud om hjemmebeite i sommer.

I skrivende stund er det iverksatt skadefellingsforsøk på ulv i kommunene Tolga, Engerdal, Løten, Stange og Nord Odal. Eidsvoll kommune i Akershus er også med siden dette er et tilgrensende område til Stange og Nord Odal. Her har ulv tatt sau/lam som er dokumentert av Statens Naturoppsyn.

Det har blitt dokumentert bjørnedrept sau i Nord Odal. Fylkesmannen i Hedmark innvilget ikke skadefellingsløyve her. Det ble heller ikke innvilget skadefellingsforsøk på bjørn i Elverum etter at ei drektig ammeku ble drept av bjørn. Miljødirektoratet innvilget ikke uttak av bjørn på vårsnø i Hedmark i år.

Kongeørn som tar lam er ikke noe nytt. Kvitdalen Beitelag i Folldal/Dovre dokumenterte ni lam som var tatt over en kort periode. Søknad om skadefellingsløyve ble avslått. Dette fordi en ikke med sikkerhet kunne fastslå hvilken ørn som hadde forvoldt skaden. Skadefellingsløyver skal være rettet mot et spesifikt individ/skadegjører. En ørn som observeres spisende  av et kadaver er da en åtseleter. Altså så lenge en ikke kan se selve angrepet så er i utgangspunktet alle ørner uskyldige! Det er nå tydeligvis forvaltningens holdning i saken.

Vi er nå i Juli måned. Om noen få uker vil bikuber bli transportert på lyngtrekk. Undres om de i år vil få stå i fred for honningsultne bjørner?