Følgende enstemmige uttalelse ble der vedtatt:

Gardermoen, 3. juli 2018

Uttalelse fra representantskapet i Norsk Sau og Geit 3. juli 2018

Representantskapet i Norsk Sau og Geit har i dag gått gjennom og drøftet etterspill etter valgene i årsmøtet 15. mars 2018. Intervjuer til medlemsbladet Sau og Geit og oppslag i Nationen og Aftenposten i juni/juli 2018 er gjennomgått. Årsmøteprotokoll 2018 er godkjent og signert uten protokolltilførsler vedr. sak 15 Valg. Valgene 15. mars 2018 er gjennomført i henhold til lagslovene og normale prosedyrer i Norsk Sau og Geit og representantskapet kan ikke se at det skal ha skjedd noe ureglementert rundt valgene. Representantskapet har full tillit til det sittende styret i Norsk Sau og Geit og ber styret om å holde fram med sitt gode arbeid for organisasjonen og småfeholdets beste.

Ragnhild Sæle

Ordfører